ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือน พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร : 14000000-2669

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชยุต คำดา โทร.1657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบการใช้เงินสะสมของกรุงเทพมหานคร และได้ตั้งข้อสังเกตถึงการลดลงของเงินสะสมกรุงเทพมหานครอย่างมีสาระสำคัญ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินและการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ของกรุงเทพมหานครในอนาคต

14050500/14050500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเงินสะสมและยอดเงินยืมสะสมของแต่ละหน่วยงาน เสนองานผู้บริหารกทม.ทราบ เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการควบคุมเงินสะสม ที่ปลอดภาระผูกพันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. เพื่อให้การใช้จ่ายเงินสะสมของกทม.เป็นไปโดยถูกต้องตามข้อบัญญัติและระเบียบที่เกี่ยวกับเงินสะสมของกทม.

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำรายงานฐานะเงินสะสมภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-18)

100.00

18/09/2563 : รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนสิงหาคม 2563 และรายงานยอดการอนุมัติให้ยืมเงินสะสม ประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/4642 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้อนุมัติให้หน่วยงาน จำนวน 2 หน่วยงาน ยืมเงินสะสมไป ดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วนเป็นเงินทั้งสิ้น 80,685,700.- บาท และอนุมัติให้หน่วยงาน จำนวน 69 หน่วยงาน ยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 5,144,519,196.69 บาท ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินสะสม พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563 หลังจากนั้นได้ส่งหนังสือนำเรียนปลัดกรุงเทพมหานครที่ กท 1304/5252 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานฐานะเงินสะสม กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 (ก่อนปรับปรุง) เพื่อให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทราบ และเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาสถานะการเงินของกรุงเทพมหานครในเบื้องต้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-19)

90.00

19/08/2563 : รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนกรกฎาคม 2563 และรายงานยอดการอนุมัติ ให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/4135 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติให้หน่วยงาน 69 หน่วยงาน ยืมเงินสะสมไปเป็นเงินทดรองจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,331,696,081 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-16)

75.00

16/07/2563 : รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนมิถุนายน 2563 และรายงานยอดการอนุมัติ ให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/3542 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 และในเดือนมิถุนายน 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าฯ อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วน และยืมไปเป็นเงินทดรองจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-17)

75.00

17/06/2563 : รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 และรายงานยอดการอนุมัติ ให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/3020 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2563 และในเดือนพฤษภาคม 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าฯ อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วน และยืมไปเป็นเงินทดรองจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-20)

75.00

20/05/2563 : รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนเมษายน 2563 และรายงานยอดการอนุมัติ ให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/2486 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และในเดือนเมษายน 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าราชการ กทม.อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วนและยืมไปเป็นเงิน ทดรองจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-18)

75.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนเมษายน 2563 และรายงานยอดการอนุมัติ ให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/2486 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 และในเดือนเมษายน 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าราชการ กทม.อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วนและยืมไปเป็นเงิน ทดรองจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-17)

75.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนมีนาคม 2563 และรายงานยอดการอนุมัติ ให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/1883 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 และในเดือนมีนาคม 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าราชการ กทม.อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วนและยืมไปเป็นเงิน ทดรองจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-19)

75.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรายงานยอด การอนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/1332 ลงวันที่ 18 มีันาคม 2563 และในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนิน โครงการจำเป็นเร่งด่วน และยืมไปเป็นเงินทดรองจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-19)

75.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนมกราคม 2563 และรายงานยอดการอนุมัติ ให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือที่ กท 1304/838 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และในเดือนมกราคม 2563 ไม่มียอดที่ผู้ว่าฯ อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็น เร่งด่วน และยืมไปเป็นเงินทดรองจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-01-17)

75.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือนธันวาคม 2562 และรายงานยอดการ อนุมัติให้ยืมเงินสะสมประจำเดือนเสนอต่อผู้บริหาร ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท 1304/316 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 และในเดือนธันวาคม 2562 ไม่มียอดที่ผู้ว่าฯ อนุมัติให้ยืมเงินสะสมไปดำเนินโครงการจำเป็นเร่งด่วน และยืมไปเป็นเงินทดรองจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-12-23)

75.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ตามหนังสือที่ กท 1304/8910 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติให้หน่วยงาน 68 หน่วยงาน ยืมเงินสะสมไปเป็น เงินทดรองจ่าย เป็นเงินทั้งสิ้น 1,288,157,914.- บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-11-19)

75.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - รายงานฐานะเงินสะสม พร้อมวิเคราะห์สถานการณ์เงินสะสมของ กรุงเทพมหานครเสนอต่อผู้บริหาร ประจำเดือนตุลาคม 2562 ตามหนังสือที่ กท 1304/7693 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-10-30)

75.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - อยู่ระหว่างการยืนยัน ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลเงินทดรอง เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี เงินยืมสะสมกับหน่วยงาน โดยในปี งบประมาณ 2563 ยังไม่มีการยืมเงินสะสม ข้อมูลวันที่ 1-29 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมเอกสารการอนุมัติเงินยืมสะสมมาจัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายเงินสะสม
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รวบรวมข้อมูลเงินกันฯ เงินยืมทดรองราชการ เงินสะสม กทม. มาจัดทำรายงานฐานะเงินสะสม กทม.
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เสนอรายงานให้ผู้บริหารกทม. ทราบ
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ณ 30 กันยายน นำรายงานฐานะเงินสะสมมาคำนวณหาอัตราส่วนระดับเงินสะสมต่อรายจ่ายประจำปีของกรุงเทพมหานคร รายงานให้ผู้บริหารกทม. ทราบ
:25%
เริ่มต้น :2020-09-30 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-30 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2669

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2669

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0838

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานฐานะเงินสะสมประจำเดือน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

95 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **