รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปัญหาการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง : 1400-0840

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00
100.0000
100 / 100
2
32.00
100.0000
100 / 100
3
35.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่างๆ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ -จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 26 ราย -จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 26 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่างๆ จำนวน 16 ราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 16 ราย จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 16 ราย รวมจำนวนปัญหาที่รับการปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2563 จำนวน 30 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่างๆ จำนวน 1ราย ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน ปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 1 ราย จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 1 ราย รวมจำนวนปัญหาที่รับการปรึกษาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มิ.ย. 2563 จำนวน 37 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนปัญหาการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนเรื่องทั้งหมดที่ได้รับแนวทางการแก้ไขหรือรับทราบหรือวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง) หาร (จำนวนเรื่องร้องทั้งหมดที่ขอคำปรึกษา)คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด