ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการให้ความรู้ทางด้านการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน : 14000000-2671

สํานักการคลัง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณชยุต คำดา โทร.1657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในแต่ละปีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยงานมีการสับเปลี่ยน โยกย้าย บรรจุใหม่อยู่เสมอทำให้การปฏิบัติงานด้านการบัญชีขาดความต่อเนื่อง อีกทั้งบุคลากรที่บรรจุใหม่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบันทึกบัญชีตามคู่มือการบัญชีของกรุงเทพมหานคร การฝึกอบรมประจำปีอาจจะไม่เพียงพอหรือทันกับการบรรจุใหม่ของบุคลากร กองบัญชีจึงจำเป็นต้องมีการให้ความรู้ โดยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ หรือการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้ามาเรียนการจัดทำบัญชีโดยตรง ณ กองบัญชี สำนักการคลัง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติงานได้ถูกต้อง

14050700/14050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้หน่วยงานที่มีปัญหาในการบันทึกบัญชี หรือการจัดทำงบการเงินประจำปี สามารถขอคำปรึกษาและแนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 2. เจ้าหน้าที่บัญชีของหน่วยงานที่ต้องการความรู้เพิ่มเติม ได้เข้ารับการสอนทางด้านการจัดทำบัญชีโดยตรงจากกองบัญชี สำนักการคลัง

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินของหน่วยงาน ที่มีปัญหาในการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-17)

100.00

2020-9-17 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-17)

95.00

2020-8-17 : ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 1 เรื่อง ประจำเดือนสิงหาคม 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 1 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-16)

50.00

16/07/2563 : - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 1 เรื่อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 1 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-06-16)

35.00

2020-6-16 : อยู่ระหว่างขั้นตอน- ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 1 เรื่อง ประจำเดือนมิถุนายน 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 1 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-05-20)

34.00

20/05/2563 : - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 2 เรื่อง ประจำเดือนพฤษาคม 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 2 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-05-18)

34.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 2 เรื่อง ประจำเดือนพฤษาคม 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 2 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.00 (2020-04-17)

33.00

17/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 2 เรื่อง ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 2 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.00 (2020-03-17)

32.00

17/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 16 เรื่อง ประจำเดือนมีนาคม 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 16 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 16 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-02-17)

23.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 8 เรื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 8 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 8 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-17)

20.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 6 เรื่อง ประจำเดือนมกราคม 2563 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 6 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.00 (2019-12-23)

18.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 8 เรื่อง ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 8 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 8 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-20)

16.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 13 เรื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 13 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 13 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ จำนวน 13 เรื่อง ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวนปัญหาที่ได้รับการปรึกษา จำนวน 13 เรื่อง จำนวนปัญหาที่แก้ไขได้ จำนวน 13 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ให้คำปรึกษาหรือให้ความรู้โดยการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์หรือตามช่องทางต่าง ๆ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2671

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2671

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0840

ตัวชี้วัด : ปัญหาการบันทึกบัญชีและการจัดทำงบการเงินที่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้อง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00

100 / 100
2
32.00

100 / 100
3
35.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **