รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี : 1400-0841

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00
100.0000
100 / 100
2
90.00
100.0000
100 / 100
3
90.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดกิจกรรมการยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สินในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานเข้าร่วมการยืนยันยอดจำนวน 72 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดกิจกรรมการยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สินในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานเข้าร่วมการยืนยันยอดจำนวน 72 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดกิจกรรมการยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สินในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หน่วยงานเข้าร่วมการยืนยันยอดจำนวน 72 หน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนหน่วยงานที่เข้าร่วมการยืนยันยอด) หาร (จำนวนหน่วยงานทั้งหมด) คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด