ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตรวจสอบยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน : 14000000-2672

สํานักการคลัง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณชยุต คำดา โทร.1657

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การจัดทำงบการเงินการของหน่วยงานและการจัดทำรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินในปัจจุบันมักจะล่าช้าและไม่ถูกต้อง จึงจำเป็นต้องให้แต่ละหน่วยงานได้มีการตรวจสอบยืนยันยอดรับ-จ่ายเงิน หรือรับ-โอนทรัพย์สินระหว่างกัน เพื่อตรวจสอบตัวเลขให้ถูกต้องตรงกัน ก่อนการจัดทำงบการเงิน เพื่อให้การจัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดทำงบการเงินรวมของกรุงเทพมหานครได้ภายใน 90 วัน ตามที่พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 กำหนด

14050700/14050700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานได้รับฟังการชี้แจงแนวทางการจัดทำงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีต่าง ๆ จากกองบัญชี 2. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีโอกาสพบปะและยืนยันยอดในการรับเงิน-ส่งเงินระหว่างกองบัญชีกับหน่วยงาน หรือระหว่างหน่วยงานด้วยกัน และการตรวจสอบการรับโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานด้วยกันเอง

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่จัดทำงบการเงินและรายงานบัญชีมูลค่าทรัพย์สินของหน่วยงานมีการตรวจสอบยืนยันรายรับ-จ่ายเงิน หรือรับ-โอนทรัพย์สินระหว่างกันระหว่างหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๔ ปรับปรุงมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านการเงินการบัญชี และการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-20)

100.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดกิจกรรมการยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ หน่วยงานเข้าร่วมการยืนยัน ยอดจำนวน 72 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 90

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - แจ้งเวียนให้หัวหน้าฝ่ายการคลังทุกหน่วยงาน จัดเตรียมเอกสารการยืนยันยอด รายการทางบัญชีและเชิญเจ้าหน้าที่มาร่วมตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ เวลา 9.30-12.00 น. เวียนแจ้ง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:แจ้งเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานมาทำการตรวจสอบยืนยันยอดรายการบัญชีและทรัพย์สิน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำการตรวจสอบยืนยันยอดรายได้และค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งการโอนทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน
:95%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2672

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2672

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0841

ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานที่ตรวจสอบยืนยันยอดกับกองบัญชี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
90.00

100 / 100
2
90.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **