รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 1400-0852

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง -จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 62 -จัดประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทบทวนมาตรการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลังและกำชับทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่หน่วยงานกำหนด ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นประจำทุกเดือน (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) -25 มิ.ย. 63 เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์การลดใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สามารถดำเนินโครงการที่หน่วยงานคิดค้น/พัฒนา/ปรับปรุงระบบการให้บริการ ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด