ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการลดใช้พลังงานไฟฟ้าภายในศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร : 14000000-2664

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณอรพรรณ หนูเสน โทร.1605

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

-

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-

เป้าหมายของโครงการ

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

สรุปผลการดำเนินโครงการฯ และจัดส่งเอกสารการดำเนินงานแก่หน่วยงานผู้ตรวจประเมินภายในระยะเวลาที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-31)

91.00

31/8/2563 : ติดตามผลการลดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

- ติดตามผลการลดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

- ติดตามผลการลดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง ประจำเดือน - 25 มิ.ย. 2563 เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้พลังงานไฟฟ้า ครั้งที่ 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-28)

66.00

ติดตามผลการลดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-29)

58.00

29/4/2563 : ติดตามผลการลดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

ติดตามผลการลดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-26)

41.00

26/2/2563 : ติดตามผลการลดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-30)

34.00

30/1/2563 : ติดตามผลการลดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-23)

25.00

23/12/2562 : ติดตามผลการลดพลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง ประจำเดือน

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : จัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : เวียนแจ้งส่วนราชการจัดส่งข้อมูลหน่วยการใช้พลังงานไฟฟ้า จัดประชุมตั้งคณะทำงานกำกับติดตามการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของสำนักการคลัง และจัดประชุม ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมีมี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2664

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2664

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0852

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **