รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 1400-0855

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กองงานผู้ตรวจได้มีการเชิญประชุมชี้แจงแนวทางกรดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร การดำเนินการทอดแบบสอบถามดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยผลความพีงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.019 คิดเป็นระดับความพึงพอใจมาก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองงานผู้ตรวจราชการได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 พฤษาคม 2563 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- กองงานผู้ตรวจราชการ มีหนังสือด่วนมาก ที่ กท 0409/803 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เรื่อง ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ยจากการเฉลี่ยความพึงพอใจทุกด้านได้รับคะแนนเฉลี่ยระดับ 4.092 คิดเป็นระดับความพึงพอใจมาก

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ ผตร. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)