ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของสำนักการคลัง : 14000000-2675

สํานักการคลัง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

คุณพัชรนันท์ ฯ โทร.1604

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจ เป็นกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ได้ทราบถึงความต้องการของผู้รับบริการ และนำมาสู่การปรับปรุง พัฒนาในด้านต่างๆของหน่วยงาน

14010000/14010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่ดีมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักการคลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/09/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริจาคจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/803 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.065 คิดเป็นระดับความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-08-31)

91.00

31/8/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/803 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.065 คิดเป็นระดับความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-07-30)

83.00

30/07/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

กองงานผู้ตรวจราชการได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.00 (2020-05-28)

66.00

กองงานผู้ตรวจราชการได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 2 โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-04-29)

58.00

29/4/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.019 คิดเป็นระดับความพึงพอใจมาก

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 ตามหนังสือกองงานผู้ตรวจราชการ ที่ กท 0409/286 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 โดยผลความพึงพอใจของผู้รับบริการเฉลี่ย 4.019 คิดเป็นระดับความพึงพอใจมา

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.00 (2020-02-27)

41.00

27/2/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-29)

34.00

29/1/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการได้ดำเนินการทอดแบบสอบถามครั้งที่ 1 เรียบร้อยแล้ว โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : กองงานผู้ตรวจได้มีการเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้บริการจากหน่วยงานโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร การดำเนินการทอดแบบสอบถามดำเนินการโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

** ปัญหาของโครงการ :/

** อุปสรรคของโครงการ :/

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-28)

16.00

28/11/2562 : รอแนวทางปฏิบัติจากผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-31)

8.00

31/10/2562 : รอแนวทางปฏิบัติจากผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 14000000-2675

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 14000000-2675

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1400-0855

ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **