รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 1700-0845

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.1830

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
4.13
100.0000
100 / 100
3
4.13
0.0000
0 / 0
4
4.18
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาแบบสอบถามของหน่วยงาน แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทอดแบบสอบถามความพีงพอใจผู้ใช้บริการ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำนักการจราจรและขนส่งติดต่อประสานงาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ทอดแบบ การดำเนินการรายงานผลดำเนินการแก้ไขผลการดำเนินงานที่ได้รับคะแนนการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปี 2562 น้อยที่สุด (ในการตรวจราชการสำนักการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) เพื่อรับฟังความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ ข้อ 6.ด้านกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา 16. สำนักการจราจรและขนส่ง มีส่วนในการสนับสนุนและพัฒนาการทำงานของหน่วยงานของท่าน/ท่านพึงพอใจ การพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนของศูนย์บริการกล้องวงจรปิด ในระดับใด ผลความพึงพอใจ 3.697 17. สำนักการจราจรและขนส่ง มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแและประสิทธิผลของงาน/ท่านพึงพอใจ การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของศูนย์บริการกล้องวงจรปิดในระดับใด ผลความพึงพอใจ 3.680 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 สำนักการจราจรและขนส่ง ได้รับคะแนน 4.130

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ส่งผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ให้ส่วนราชการใน สจส.ทราบและนำผลการสำรวจไปดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ และรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการพร้อมเอกสารหลักฐานทางระบบ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 อยู่ระหว่างทอดแบบสอบถามความพึงพอใจฯ รอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งผลการผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในการประเมินผล สำนักการจราจรและขนส่ง ได้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 4.180 ระดับมากที่สุด (ปรับน้ำหนัก 4.183) โดยแยกเป็น 1 กลุ่มเป้าหมายข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (U17-1) ได้คะแนน 3.789 อยู่ในระดับมาก (ปรับน้ำหนัก 3.799) ครั้งทื่1 ได้คะแนน 3.811 ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 3.766 2. กลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้รับบริการจากศูนย์บริการกล้องวงจรปิด (U17-2) ได้คะแนน 4.300 อยู่ในระดับ มากที่สุด (ปรับน้ำหนัก 4.300) ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.226 ครั้งทื่ 2 ได้คะแนน 4.362 จากแบบสอบถามจำนวน 500 ชุด เป็นแบบ สอบถาม U17-1 จำนวน 117 ชุด สัดส่วน 0.234 และเป็นแบบสอบถาม U17-2 จำนวน 383 ชุด สัดส่วน 0.766

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ คณะผู้ตรวจราชการฯ และ กงต.กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ คณะผู้ตรวจราชการฯ และ กงต.กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ คณะผู้ตรวจราชการฯ และ กงต.กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)