ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของ สจส. : 17000000-3452

สํานักการจราจรและขนส่ง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางบังอร มนตรีเศวตกุล โทร. 3119

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 บัญญัติว่า “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ ความมีประสิทธิภาพ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่น การกระจายอำนาจ การตัดสินใจการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน และความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน” การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 2. การบริหารราชการมีเป้าหมายสุดท้าย คือ ประชาชนเกิดความพึงพอใจ การปฏิบัติงานตามโครงการต่าง ๆ ซึ่งพยายามให้เกิดความรวดเร็ว โปร่งใส มีส่วนร่วม ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล ฯลฯ ล้วนแต่ต้องการให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ หากปฏิบัติงานแล้วผู้รับบริการไม่พึงพอใจยังไม่่นับว่ามีการปฏิบัติงานและการบริหารราชการได้ตามเป้าหมายอย่างแท้จริง การวัดความพึงพอใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

17120000/17120000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้หน่วยงานมีสถิติข้อมูลในการใช้วางแผนการพัฒนาการให้บริการที่สร้างความพึงพอใจและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : กองงานผู้ตรวจราชการ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งผลการผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยในการประเมินผล สำนักการจราจรและขนส่ง ได้คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 4.180 ระดับมากที่สุด (ปรับน้ำหนัก 4.183) โดยแยกเป็น 1 กลุ่มเป้าหมายข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (U17-1) ได้คะแนน 3.789 อยู่ในระดับมาก (ปรับน้ำหนัก 3.799) ครั้งทื่1 ได้คะแนน 3.811 ครั้งที่ 2 ได้คะแนน 3.766 2. กลุ่มเป้าหมายประชาชนผู้รับบริการจากศูนย์บริการกล้องวงจรปิด (U17-2) ได้คะแนน 4.300 อยู่ในระดับ มากที่สุด (ปรับน้ำหนัก 4.300) ครั้งที่ 1 ได้คะแนน 4.226 ครั้งทื่ 2 ได้คะแนน 4.362 จากแบบสอบถามจำนวน 500 ชุด เป็นแบบ สอบถาม U17-1 จำนวน 117 ชุด สัดส่วน 0.234 และเป็นแบบสอบถาม U17-2 จำนวน 383 ชุด สัดส่วน 0.766 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-13)

70.00

13/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คณะทำงานฯ ประเมินผลโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (รักษารอบ) ปี 63 แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-13)

60.00

13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ประเมินผลแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-08)

50.00

8/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักการจราจรและขนส่ง รอบที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-13)

40.00

13/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ พร้อมเอกสารหลักฐานทางระบบออนไลน์ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-04-27)

30.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการฯ ให้ส่วนราชการใน สจส.รับทราบ และนำผลการสำรวจไปดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงการให้บริการผ่านระบบออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-03-04)

25.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการรายงานผลดำเนินการแก้ไขผลการดำเนินงานที่ได้รับคะแนนการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในปี 2562 น้อยที่สุด (ในการตรวจราชการสำนักการจราจรและขนส่ง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ของคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร) เพื่อรับฟังความก้าวหน้า/ปัญหา/อุปสรรค ได้แก่ ข้อ 6.ด้านกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนา 16. สำนักการจราจรและขนส่ง มีส่วนในการสนับสนุนและพัฒนาการทำงานของหน่วยงานของท่าน/ท่านพึงพอใจ การพัฒนาด้านการให้บริการแก่ประชาชนของศูนย์บริการกล้องวงจรปิด ในระดับใด ผลความพึงพอใจ 3.697 17. สำนักการจราจรและขนส่ง มีการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพแและประสิทธิผลของงาน/ท่านพึงพอใจ การพัฒนาระบบงานต่าง ๆ เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของศูนย์บริการกล้องวงจรปิดในระดับใด ผลความพึงพอใจ 3.680

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-02-13)

20.00

13/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาแบบสอบถามความพึงพอใจ โครงการให้บริการที่ดีที่สุด (รักษารอบ) ูู่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-20)

15.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทอดแบบสอบถามความพีงพอใจผู้ใช้บริการ สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำนักการจราจรและขนส่งติดต่อประสานงาน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-11)

10.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-29)

5.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาแบบสอบถามของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตั้งคณะทำงานฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชุมคณะทำงานฯ พิจารณาแบบสอบถาม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประสานงานหน่วยงานที่เก่ี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมและประเมินผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:นำผลการประเมินความพึงพอใจไปแก้ไข
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการประเมิน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 17000000-3452

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 17000000-3452

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1700-0845

ตัวชี้วัด : 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.1830

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
4.13

100 / 100
3
4.13

0 / 0
4
4.18

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **