รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

13. ร้อยละความสำเร็จของการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร : 1700-0861

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 55.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
55.00
0.0000
0 / 0
4
55.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำราคากลาง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดให้มีหลังคาคลุมทางเท้าและติดตั้งแผ่นกันเสียงในระบบขนส่งมวลชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- งานจัดหาและติดตั้งแผ่นกันเสียง (Noise Barrier) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (S12) ความยาว 3 ม. (2 ฝั่ง ฝั่งละ 150 ม.) ยกเลิกการประมูลเนื่องจากมีผู้ผ่านการค้ดเลือกเพียงเจ้าเดียว ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำ e bidding ครั้งที่ 2 - งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร พื้นที่ประมาณ 876 ตร.ม. อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- งานจัดหาและติดตั้งแผ่นกันเสียง (Noise Barrier) บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบางหว้า (S12) ความยาว 3 ม. (2 ฝั่ง ฝั่งละ 150 ม.) ยกเลิกการประมูลเนื่องจากมีผู้ผ่านการค้ดเลือกเพียงเจ้าเดียว ตอนนี้อยู่ระหว่างการทำ e bidding ครั้งที่ 2 - งานก่อสร้างหลังคาคลุมทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครสถานีหมอชิตและรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล สถานีสวนจตุจักร พื้นที่ประมาณ 876 ตร.ม. อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญา

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จ หมายถึง ร้อยละของความก้าวหน้าหรือผลสำเร็จในการดำเนินการที่กำหนด ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึง การจัดให้มีสิ่งปลูกสร้าง/เครื่องมือ/อุปกรณ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและสนับสนุนให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่แล้วเสร็จ กับร้อยละความก้าวหน้าโครงการที่กำหนดไว้ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หรือแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโครงการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ส่วนราชการเห็นเหมาะสม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:มิติที่ ๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:เป้าหมายที่ ๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
:เป้าประสงค์ที่ ๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27