รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 1800-0799

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
75.00
100.0000
100 / 100
3
85.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดส่งรายละเอียดโครงการให้ สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 2.ปรับแก้รายละเอียดโครงการตามคำแนะนำของ สำนักงาน ก.ก. 3.ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการเพื่อจัดทำ คำสั่งคณะทำงานโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ 4.อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใประโยชน์ที่ดินในเขต ผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้ง คณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงาน การแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขต ผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำคู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์การใช้ระบบ ภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อบันทึกหนังสือ แจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร ที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม/ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ได้ขอปรับกระบวนการ ดำเนินงานของโครงการ ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และ ประเมินผล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมฯ ได้ โดยจะขอปรับ เป็นการฝึกอบรมแบบใช้สื่อการสอนแทน 2. อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมและ ประเมินผล/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง และประเมินผล การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ 2. อยู่ระหว่างขั้นตอนการประเมินผลการเพิ่ม ประสิทธิภาพและจัดทำรายงานการดำเนินโครงการฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มเติมความสามารถหรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นตัวชี้วัดสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ กระทำโดยให้หน่วยงานพิจารณาจากโอกาสในการพัฒนางาน หรือความต้องการขจัดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยใช้เทคนิควิเคราะห์องค์กร (SWOT Analysis) แล้วเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพนั้น ๆ อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการคิดสร้างสรรค์/พัฒนาจากผู้บริหารหน่วยงาน หรือผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย และนำแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเหล่านั้นมาจัดทำเป็นโครงการ กำหนดวัตถุประสงค์ ผลลัพธ์ และผลสำเร็จที่ต้องการ และดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายหลังจากที่หน่วยงานได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกล่าวแล้ว คาดว่าหน่วยงานจะค้นหาปัญหา แนวทางการดำเนินการพัฒนางานเพื่อที่จะช่วยให้ภารกิจของหน่วยงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน : การประเมินการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพิจารณาจากผลสำเร็จในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (100 คะแนน) โดยประเมินจากผลสำเร็จของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่กำหนด วิธีการคำนวณ : 1) การคำนวณร้อยละความสำเร็จของแต่ละตัวชี้วัด ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด หารด้วยเป้าหมายของตัวชี้วัด x 100 2) การคำนวณผลรวมความสำเร็จของตัวชี้วัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ผลตัวชี้วัดที่ 1 + ผลตัวชี้วัดที่ 2 + ผลตัวชี้วัดที่ 3 หารด้วยจำนวนตัวชี้วัดทั้งหมด * หมายเหตุ เป็นตัวชี้วัดสำหรับหน่วยงานที่ไม่ได้ดำเนินการตัวชี้วัดที่ 3.1 (ก) ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด