ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ : 18000000-2487

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาววิมลรัตน์ ศรีสุข (3024)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีภารกิจในการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกรอบกำหนดทิศทางการพัฒนากรุงเทพมหานครในหลายมิติ ทั้งด้านกายภาพ ประชากร เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีความเชื่อมโยงถึงกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารของประชาชนและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๔๑ ก เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม จึงได้กำหนดวิธีดำเนินการให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินที่ประสงค์จะใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือประกอบกิจการที่ต้องขออนุญาตหรือต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานตามกฎหมาย แจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตกรุงเทพมหานคร หรือแบบ ผมร. ๑ พร้อมกับการยื่นคำขออนุญาตหรือการแจ้ง ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ณ สำนักงานเขตท้องที่ หรือสำนักการโยธา โดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจะได้รับรายงานจากสำนักงานเขต และสำนักการโยธา ซึ่งจากผลการดำเนินการที่ผ่านมาได้รับข้อมูลล่าช้า ไม่ครบถ้วน อีกทั้งข้อมูลอยู่ในรูปแบบกระดาษ ไม่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้ทันที ประกอบกับมีข้อสังเกตจากผลการตรวจราชการให้มีการลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากรในการส่งรายงานผล และผลการสอบถามความคิดเห็นจากประชาชนผู้รับบริการ มีความต้องการให้มีบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองจึงได้พัฒนา Webmap Application ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อบันทึกหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (แบบ ผมร.๑) เป็นระบบแสดงผลแผนที่กรุงเทพมหานครแบบออนไลน์ ให้ประชาชนสามารถแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินผ่านระบบได้ด้วยตนเอง โดยฝ่ายโยธา สำนักงานเขต และสำนักการโยธา สามารถเข้ามาตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลในแบบ ผมร.๑ ที่ประชาชนยื่นมาพร้อมกับแบบฟอร์มการขออนุญาตก่อสร้างอาคารได้ รวมทั้งหน่วยงานกรุงเทพมหานครสามารถเข้าถึงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อประเมินผลการบังคับใช้ผังเมืองรวม และวิเคราะห์ วิจัยเพื่อการพัฒนาเมืองได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่หน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ และทักษะที่เหมาะสมต่อการปรับเปลี่ยนระบบการทำงานนั้น จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการให้คำแนะนำแก่ประชาชน เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ ดังนั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ จึงเป็นการพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อบริการประชาชนและบริหารจัดการข้อมูลเมืองให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เพื่อลดขั้นตอน ลดการใช้ทรัพยากร และข้อมูลที่ได้มีทันสมัย ถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการกรุงเทพมหานครต่อไป

18030200/18030200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีความประสงค์ขอแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการรายงานผลมายังสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนการ และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นองค์กรดิจิทัล

เป้าหมายของโครงการ

3.1. หน่วยงานมีคู่มือหรือวิธีการที่ชัดเจนในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชนและกระบวนการทำงานในการแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม 3.2. บุคลากรของกรุงเทพมหานครมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริการประชาชนในการแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมไปสู่รูปแบบดิจิทัลด้วยตนเอง 3.3. ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองในการให้บริการประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

2020-9-28 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : ขณะนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรมและประเมินผล/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง และประเมินผลการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.50 (2020-07-30)

87.50

30/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดฝึกอบรมและประเมินผล/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/06/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.50 (2020-05-27)

82.50

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ขอปรับกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมฯ ได้ โดยจะขอปรับเป็นการฝึกอบรมแบบใช้สื่อการสอนแทน

** ปัญหาของโครงการ :เหมือนเดือน เม.ย. 63

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-04-28)

76.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ขอปรับกระบวนการดำเนินงานของโครงการ ไปยังสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมฯ ได้ โดยจะขอปรับเป็นการฝึกอบรมแบบใช้สื่อการสอนแทน

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากได้รับผลกระทบจากกสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-26)

75.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการฝึกอบรม/เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-02-26)

67.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - จัดทำคู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์การใช้ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อบันทึกหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศเรียบร้อยแล้ว - จัดทำคู่มือ/สื่อประชาสัมพันธ์การใช้ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อบันทึกหนังสือแจ้งการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-29)

10.00

29/11/2562 : อยู่ระหว่างขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานการแจ้งหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวมด้วยระบบภูมิสารสนเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : 1. จัดส่งรายละเอียดโครงการให้สำนักงาน ก.ก. พิจารณา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 2. ปรับแก้รายละเอียดโครงการตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ก. 3. อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอรายชื่อเจ้าหน้าที่จากทุกส่วนราชการเพื่อจัดทำคำสั่งคณะทำงานโครงการฯ และขออนุมัติโครงการฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2487

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2487

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0799

ตัวชี้วัด : การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
75.00

100 / 100
3
85.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **