รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน : 1800-0800

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
84.12
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงจุดแสดง ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน 2. กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา 3.ปรับปรุงแผนที่เชิงเลข แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน และอาคาร ตามที่ได้รับรายงานผลและเชื่อมโยงข้อมูล สู่ระบบภูมิสารสนเทศ 4. ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจาก สำนักงานเขต 5. ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาต ให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการ ออกเลขรหัสประจำบ้าน 6. นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารได้ร้อยละ 84.12 จากข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต 2. ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ ก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออก เลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารได้ร้อยละ 70 จาก ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต 2. ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ ก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออก เลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารได้ร้อยละ 85.13 จาก ข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต 2. ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ ก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออก เลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. แผนที่เชิงเลขกรุงเทพมหานครหมายถึง แผนที่แสดงลักษณะ ทางกายภาพ แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการใช้ประโยชน์อาคารของกรุงเทพมหานคร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ๒. การปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึงการปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรุงเทพมหานคร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ซึ่งแสดงขอบเขตและประเภทการใช้ที่ดิน และรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการใช้ที่ดิน โดยปรับปรุงขอบเขตที่ดินพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับประเภทการใช้ที่ดินตามข้อมูลที่ปรากฎในระบบการรายงานผลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคารแบบ กสผ. 1 ของสำนักการโยธา และฝ่ายโยธา สำนักงานเขต 3. การปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์อาคาร หมายถึงการปรับปรุงข้อมูลอาคารในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองซึ่งแสดงขอบเขตอาคาร และรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร โดยการปรับปรุงขอบเขตอาคารพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร ตามข้อมูลปรากฎในระบบการรายงานผลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองการรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้านของฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต แบบ กสผ.2 4. ข้อมูลการรายงานการอนุญาตก่อสร้างอาคาร หมายถึง ข้อมูลจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตและสำนักการโยธาต้องลงจุดในระบบการรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองและส่งรายงานผลการลงจุดดังกล่าวให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบ ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป - ตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร หมายถึง พื้นที่ที่ผู้ยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯระบุไว้ในคำร้องขอ ได้รับการอนุญาตให้มีการก่อสร้างตามคำร้องขอโดยให้ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาต เฉพาะตำแหน่งอาคารที่เกิดขึ้นใหม่ ๕. ข้อมูลการรายงานการออกเลขรหัสประจำบ้าน หมายถึง ข้อมูลจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 ถึง สิงหาคม 2563 ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตจะต้องลงจุดในระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตามแบบ กสผ.2 และส่งรายงานผลการลงจุดดังกล่าวให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ๖. ระบบรายงานผล หมายถึง ระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หรือ http://3d-cpd.bma.go.th พัฒนาโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองโดยสำนักการโยธา ฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตจะได้รับรหัสการเข้าใช้ระบบจากสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง เพื่อดำเนินการข้อมูลดังกล่าว

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 65 (ตามข้อมูลการรายงานที่ได้จากสำนักการโยธาและสำนักงานเขต) ประเมินจากการปรับปรุงข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ดังนี้ 1. การใช้ประโยชน์ที่ดิน วิธีคำนวณ : ผลรวมของการจัดทำขอบเขตโฉนดที่ดินพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ที่ดินตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 คูณด้วยร้อยหารด้วยผลรวมของตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 ตามที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต และสำนักการโยธา ได้ลงจุดในระบบ และรายงานผลให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป 2. การใช้ประโยชน์อาคาร วิธีคำนวณ : ผลรวมของการสำรวจและจัดทำขอบเขตอาคารพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับอาคาร จากตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 คูณด้วยร้อยหารด้วยผลรวมของตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 - สิงหาคม 2563 ตามที่ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ได้ลงจุดในระบบ และรายงานผลให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองทราบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป นำผลการประเมินจากข้อ ๑ และข้อ ๒ มาประเมินผลตัวชี้วัดภาพรวมของการดำเนินงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ข้อมูลจากระบบการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตก่อสร้างอาคารและตำแหน่งการแสดงอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน หรือ http://3d-cpd.bma.go.th พัฒนาโดยสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ดำเนินการโดยสำนักการโยธา ฝ่ายโยธา และฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด