ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน : 18000000-2488

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางอารีวรรณ ว่องธนาการ (3054)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กองสำรวจและแผนที่ สำนักผังเมือง เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพของเมือง ผลิตแผนที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนการจัดทำระบบการบริหารจัดการข้อมูลเมือง เพื่อบริการและสนับสนุนภารกิจของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้จัดทำแผนที่มาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ และนำเข้าสู่ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ให้มีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา การทำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ที่เป็นแหล่งข้อมูลเชิงพื้นที่เบื้องต้น สำหรับฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปรับปรุงแผนที่ให้มีความทันสมัยที่ยั่งยืนตลอดเวลา ประกอบกับในปัจจุบันระบบภูมิสารสนเทศมีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ กรุงเทพมหานครจึงนำมาเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกร่วมใช้งาน ทำให้บทบาทและภารกิจในการปรับปรุงแผนที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครจะต้องร่วมมือกันบูรณาการและพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

18030500/18030500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน 2. เพื่อนำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ให้ทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว 3. เพื่อให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการเมืองได้

เป้าหมายของโครงการ

1. แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 2. กรุงเทพมหานครมีการนำเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการบูรณาการการจัดเก็บข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งการอนุญาตปลูกสร้างอาคารและจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ทำให้มีข้อมูลทันสมัย สะดวก และรวดเร็ว 3. หน่วยงานของกรุงเทพมหานครสามารถนำข้อมูลภูมิสารสนเทศไปใช้ในการบริหารจัดการเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :1. ข้อมูลประกอบการดำเนินงานไม่ทันสมัย เช่น โฉนดที่ดิน ภาพถ่ายดาวเทียม 2. ขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างจำนวน 6 คน 3. ระบบที่ใช้ประกอบการดำเนินงาน ซึ่งเป็น Web Application ต้องใช้งานผ่านระบบเครือข่ายมีการขัดข้อง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.65 (2020-08-31)

90.65

31/8/2563 : ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน ดำเนินการได้ร้อยละ 70 ของข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.79 (2020-07-31)

83.79

31/7/2563 : ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน ดำเนินการได้ร้อยละ 65 ของข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.94 (2020-06-26)

76.94

26/6/2563 : ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน ดำเนินการได้ร้อยละ 65 ของข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.07 (2020-05-27)

70.07

27/5/2563 : ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน ดำเนินการได้ร้อยละ 70 ของข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 63.22 (2020-04-28)

63.22

28/4/2563 : ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน ดำเนินการได้ร้อยละ 70 ของข้อมูลที่ได้รับจากสำนักการโยธา และสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.37 (2020-03-26)

56.37

26/3/2563 : ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือน (ถ้ามี) ดังนี้ - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.01 (2020-02-26)

47.01

26/2/2563 : - จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.15 (2020-01-27)

40.15

27/1/2563 : - จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : - จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-29)

16.67

29/11/2562 : - จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ชี้แจงการดำเนินการแก่ผู้ประสานจากสำนักงานเขต - ตรวจสอบจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - นำเข้าและเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่สู่ระบบ GIS ของหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-29)

8.33

29/10/2562 : - อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน - กำหนดชื่อผู้ใช้งาน (User ID) แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับการประสานมา - ปรับปรุงแผนที่เชิงเลข แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคาร ตามที่ได้รับรายงานผล และเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระบบภูมิสารสนเทศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุเคราะห์ข้อมูลการลงจุดแสดงตำแหน่งการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร ของสำนักการโยธา ฝ่ายโยธา สำนักงานเขต 50 เขตฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดชื่อผู้ใช้งาน และกำหนดรหัสผ่านให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง คือ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (หากมีการเปลี่ยนแปลง)
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานงาน แนะนำ ชี้แจงการใช้งานระบบ และการรายงานผลการลงจุดแสดงตำแหน่งการให้อนุญาตก่อสร้างอาคาร และการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน แก่ผู้ประสานฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ตรวจสอบข้อมูลการรายงานการลงจุดแสดงตำแหน่งการการให้อนุญาตก่อสร้างอาคารของสำนักการโยธา ฝ่ายโยธาและการลงจุดแสดงตำแหน่งการออกเลขรหัสประจำบ้าน ของฝ่ายทะเบียนเขต 50 เขต ฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ปรับปรุงแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ตามข้อมูลการรายงานการลงจุดฯ
:55%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน แก่ผู้บริหารทราบทุก ๆ 6 เดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2488

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2488

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0800

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการปรับปรุงแผนที่เชิงเลข และแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารให้เป็นปัจจุบัน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
84.12

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **