รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า : 1800-0805

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 12.4800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.62
100.0000
100 / 100
2
12.48
100.0000
100 / 100
3
18.72
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย 1.ผู้รับจ้างฉีดสารโพลียูริเทน บริเวณริมเขื่อน 2.ผู้รับจ้างประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ผู้รับจ้างฉีดสารโพลียูริเทน บริเวณริมเขื่อน 2.ผู้รับจ้างเริ่มขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 3.ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพ- มหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,6 และ 17 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผู้รับจ้างส่งรายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดี งานจ้างปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพง เมืองเก่า ตาม หนังสือที่ TOB. 260/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โบราณสถาน หมายถึง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความเก่าแก่ มีประวัติความเป็นมาที่เป็นประโยชน์ทางด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี ซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับมอบหมายให้บำรุงและดูแลโบราณสถาน จำนวน ๓๙ แห่ง/แหล่ง จากกรมศิลปากร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี ๒๕๖๓ คูณด้วย ๑๐๐ หารด้วยร้อยละของความสำเร็จที่กำหนดไว้ในปี ๒๕๖๓

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด