ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า : 18000000-2493

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

5.62

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 5.62

นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล (3036)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า รวมทั้งส่วนประกอบตกแต่งและงานอื่น ๆ ถือเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากรมศิลปากร ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รับมอบภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรับโอนภารกิจในการบำรุงและดูแลรักษาป้อมมหากาฬและปราการซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 แห่งที่ได้รับมาดำเนินการ ขณะที่ปัจจุบันพบว่า ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองมีสภาพทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว เนื่องจากการทรุด ตัวของโครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพที่ตั้ง ดังนั้น จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมทั้งโครงสร้างและสถาปัตยกรรมได้มีความสมบูรณ์และสง่างามดังเดิม

18060300/18060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า 2.เพื่อสำรวจความเสียหายของโบราณสถาน เพื่อจัดทำแผนการ ปรับปรุง ดูแล และรักษา 3.แผนแสนอขอจัดสรรงบประมาณในการดูแล และบำรุงรักษา โบราณสถานที่เสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

ปรีบปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.62 (2019-12-25)

5.62

25/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.16 (2019-11-27)

4.16

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.08 (2019-10-28)

2.08

28/10/2562 : 1.ลงนามในสัญญา สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด 2.ผู้รับจ้างฉีดสารโพลียูริเทน บริเวณริมเขื่อน 3.ผู้รับจ้างประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบรูปแบบรายการจากกรมศิลปากร
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2493

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2493

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 5.6200

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.62

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **