ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า : 18000000-2493

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

นางสาวสร้อยสุข พงษ์พูล (3036)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า รวมทั้งส่วนประกอบตกแต่งและงานอื่น ๆ ถือเป็นโบราณสถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากรมศิลปากร ทั้งนี้ เนื่องจากกรุงเทพมหานครได้รับมอบภารกิจด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยรับโอนภารกิจในการบำรุงและดูแลรักษาป้อมมหากาฬและปราการซึ่งเป็นหนึ่งใน 39 แห่งที่ได้รับมาดำเนินการ ขณะที่ปัจจุบันพบว่า ป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองมีสภาพทรุดโทรม มีรอยแตกร้าว เนื่องจากการทรุด ตัวของโครงสร้าง ซึ่งอาจเป็นผลมาจากสภาพที่ตั้ง ดังนั้น จึงต้องดำเนินการซ่อมแซมทั้งโครงสร้างและสถาปัตยกรรมได้มีความสมบูรณ์และสง่างามดังเดิม

18060300/18060300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า 2.เพื่อสำรวจความเสียหายของโบราณสถาน เพื่อจัดทำแผนการ ปรับปรุง ดูแล และรักษา 3.แผนแสนอขอจัดสรรงบประมาณในการดูแล และบำรุงรักษา โบราณสถานที่เสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

ปรีบปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-09-25)

25.00

25/9/2563 : ๑. ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคา 1 ชุด แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กเทรอนิกส์) ๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.61-17 ม.ค. 62 3. ลงนามในสัญญา สพฟ.9-2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด 4. ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน - การดำเนินการขุดสำรวจโครงสร้างป้อมมหากาฬ เริ่มดำเนินการได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.88 (2020-08-27)

22.88

27/8/2563 ๑. ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคา 1 ชุด แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กเทรอนิกส์) ๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.61-17 ม.ค. 62 3. ลงนามในสัญญา สพฟ.9-2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด 4. ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ : - การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน - การดำเนินการขุดสำรวจโครงสร้างป้อมมหากาฬ เริ่มดำเนินการได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.80 (2020-07-29)

20.80

29/7/2563 :๑. ประกวดประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (มีผู้ขอซื้อเอกสารประกวดราคา 1 ชุด แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กเทรอนิกส์) ๒. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 ธ.ค.61-17 ม.ค. 62 3. ลงนามในสัญญา สพฟ.9-2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด 4. ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถาน ต้องได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน - การดำเนินการขุดสำรวจโครงสร้างป้อมมหากาฬ เริ่มดำเนินการได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.72 (2020-06-26)

18.72

๑. ลงนามในสัญญา สวพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ๒. ผู้รับจ้างฉีดสารโพลียูริเทน บริเวณริมเขื่อน ๓. ผู้รับจ้างประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 4. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหนังสือขอขุดค้นทางโบราณคดี และกรมศิลปากรมีหนังสือตอบกลับให้ดำเนินการได้ ตามหนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ 0402/4631 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ๕. ผู้รับจ้างเริ่มขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 6. ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพ- มหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ 7. ผู้รับจ้างส่งรายงานผลการขุดค้นทางโบราณคดี งานจ้างปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า ตามหนังสือที่ TOB. 260/2563 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.64 (2020-05-26)

16.64

๑. ลงนามในสัญญา สวพ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ๒. ผู้รับจ้างฉีดสารโพลียูริเทน บริเวณริมเขื่อน ๓. ผู้รับจ้างประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 4. สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหนังสือขอขุดค้นทางโบราณคดี และกรมศิลปากรมีหนังสือตอบกลับให้ดำเนินการได้ ตามหนังสือกรมศิลปากร ที่ วธ 0402/4631 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ๕. ผู้รับจ้างเริ่มขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 6. ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพมหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 14.56 (2020-04-27)

14.56

27/4/2563 : ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพ- มหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,๖ และ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.48 (2020-03-27)

12.48

27/3/2563 : ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงาน แนวทางการซ่อมแซมฯ ต่อกรุงเทพ- มหานครและกรมศิลปากร เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ,6 และ 17 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.40 (2020-02-25)

10.40

25/2/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด ดังนี้ 1.ผู้รับจ้างฉีดสารโพลียูริเทนบริเวณริมเขื่อน 2.ผู้รับจ้างประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ 3.สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง มีหนังสือขอขุดค้นทางโบราณคดี และกรมศิลปากรมีหนังสือตอบกลับให้ดำเนินการได้ 4.ผู้รับจ้างเริ่มขุดค้นทางโบราณคดีเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 5.ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงานแนวทางการซ่อมแซมฯ ในวันที่ 28 ก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.32 (2020-01-28)

8.32

28/1/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.62 (2019-12-25)

5.62

25/12/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.16 (2019-11-27)

4.16

27/11/2562 : อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ตามหนังสือ สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 2.08 (2019-10-28)

2.08

28/10/2562 : 1.ลงนามในสัญญา สพฟ.๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด 2.ผู้รับจ้างฉีดสารโพลียูริเทน บริเวณริมเขื่อน 3.ผู้รับจ้างประชุมหารือกับรองอธิบดีกรมศิลปากร ในวันที่ 25 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบรูปแบบรายการจากกรมศิลปากร
:25%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำฎีกาเบิกจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2493

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2493

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0805

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการปรับปรุงป้อมมหากาฬและกำแพงเมืองเก่า

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 25.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.62

100 / 100
2
12.48

100 / 100
3
18.72

100 / 100
4
25.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **