รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง : 1800-0808

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 72.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.50
100.0000
100 / 100
2
72.00
100.0000
100 / 100
3
85.10
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2.จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ 3.เตรียมการออกตรวจสอบ(ประชุมผู้รับผิดชอบ และเตรียมข้อมูลการลงพื้นที่) 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้าถนน นิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่1วันที่16ธันวาคม2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่1วันที่16ธันวาคม2562 2.สรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ออกเมื่อวันที่16ธันวาคม2562) 3.เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ถนน4สายได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้าถนนนิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่2วันที่25กุมภาพันธ์2563 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้าถนน นิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่2เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์2563 5.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้าถนน นิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่3เมื่อวันที่4 มีนาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่ เป้าหมายบริเวณถนนคุ้มเกล้า(ออกเมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์2563) 2.อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่ เป้าหมายบริเวณถนนนิมิตรใหม่(ออกเมื่อวันที่4 มีนาคม2563) 3.สรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่เมื่อวันที่15มิถุนายน2563 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายขัดกับข้อกำหนด กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน4สาย ได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ถนนคุ้มเกล้าถนน นิมิตรใหม่ถนนหทัยราษฎร์และบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่4เมื่อวันที่17 มิถุนายน2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมาย ซึ่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง หมายถึง การดำเนินการตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครในถนนเป้าหมายที่กำหนด 2. การตรวจสอบอาคารผิดกฎหมายและการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง การดำเนินการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการทางผังเมืองและมีการสั่งการให้แก้ไขกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ีกฎหมายกำหนดหรือได้รับการร้องเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3. กฎหมายและมาตรการที่ใข้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง กฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้อง 4. ถนน ตรอก ซอยเป้าหมาย ได้แก่ 1) ถนนคุ้มเกล้า ที่มีการตรวจสอบและมีการสั่งการให้แก้ไขกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 2) ถนนนิมิตใหม่ ที่มีการตรวจสอบและมีการสั่งการให้แก้ไขกรณีไม่เป็นไปตามเงื่อนไข 5. ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบเพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม 1) จัดแบ่งพื้นที่และเจ้าหน้าที่ - จัดแบ่งพื้นที่และเจ้าหน่าที่ที่รับผิดชอบ 2) เตรียมการตรวจสอล 3) ตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย - บันทึกข้อมูล จัดทำแผนที่ตั้งสังเขป ถ่ายภาพและการวัดระยะอาคาร 4) รายงานผลตรวจสอบอาจเข้าข่ายกระทำผิด หนังสือแจ้งสำนักงานเขต - จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ (รายงานผลการตรวจสอบมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงข้อกฎหมายสามารถสรุปได้ว่าอาจเข้าข่ายการกระทำผิด) - หนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 5) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณาลงนามหนังสือ - ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือพิจารณางลงนามในหนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (หนังสือแจ้งประสานสำนักงานเขตมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่สรุปได้ว่าอาจเข้าข่ายกระทำผิด) 6) ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานเขตดำเนินการ (หนังสือส่งสำนักงานเขตได้แนบผลการตรวจสอบเบื้องต้นไว้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่ามีการกระทำผิดหรือไม่

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ A = ร้อยละของถนน ตรอก ซอยเป้าหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผ้งเมือง B = ถนน ตรอก ซอยซึ่งกำหนดให้เป็นพื้นที่เป้าหมายทั้งหมด C = ถนน ตรอก ซอยเป้าหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบแล้วมีการใช้ประโยชน์ที่ดินถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผ้งเมือง A = (C คูณ 100)/B

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สรุปกฎหมายและมาตรการเฉพาะที่เกี่ยวข้องใช้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2. จากข้อ 1. เงื่อนไขการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด