ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนเป้าหมาย : 18000000-2496

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักผังเมือง มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งการกำหนด แนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ควบคุมการขยายตัว ของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้มีการวางและจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางชี้นำการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เติบโตอย่างมีทิศทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสภาพการณ์ในปัจจุบัน เมืองได้มีการขยายตัวตามเส้นทางถนนสายหลักและถนนสายรองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองตามริมถนนเป้าหมาย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง จึงเกิดโครงการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณริมถนนเป้าหมาย เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณริมถนนเป้าหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18070000/18070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการทางผังเมือง บริเวณริมถนนเป้าหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และมาตรการทางผังเมือง บริเวณถนนเป้าหมาย ๒ สาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-29)

100.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - สรุปผลการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณถนน 4 สาย ดังนี้ 1. ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตามหนังสือที่ กท 1706/342 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2563 2. ถนนคุ้มเกล้า ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบอาคารจำนวน 1 ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และแจ้งสำนักงานเขตลาดกระบังเรียบร้อยแล้ว 3. ถนนนิมิตใหม่ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 นำเรียนผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ตามหนังสือที่ กท 1706/393 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 4. ถนนหทัยราษฎร์ ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว พบอาคารจำนวน 2 ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 นำเรียนปลัดกรุงเทพมหานคร และแจ้งสำนักงานเขตคลองสามวา เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.10 (2020-06-26)

85.10

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - สรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายขัดกับข้อกำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.50 (2020-05-27)

78.50

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนคุ้มเกล้า (เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563) - อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนนิมิตรใหม่ (ออกเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.90 (2020-04-29)

71.90

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - สรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ออกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562) ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายขัดกับข้อกำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 - อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนคุ้มเกล้า (เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.30 (2020-03-26)

65.30

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 2. ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.70 (2020-02-25)

58.70

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.10 (2020-01-27)

52.10

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 - สรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ (ออกเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562)ไม่พบอาคารที่อาจเข้าข่ายขัดกับข้อกำหนดกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.50 (2019-12-24)

45.50

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว 3. เตรียมการออกตรวจสอบ (ประชุมผู้รับผิดชอบ และเตรียมข้อมูลการลงพื้นที่) เรียบร้อยแล้ว 4. ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายบริเวณถนน 4 สาย ได้แก่ ถนนกรุงเทพกรีฑาตัดใหม่ ถนนคุ้มเกล้า ถนนนิมิตรใหม่ ถนนหทัยราษฎร์ และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว 3. เตรียมการออกตรวจสอบ (ประชุมผู้รับผิดชอบ และเตรียมข้อมูลการลงพื้นที่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการทางผังเมืองบริเวณถนนเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการ การติดตามตรวจสอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เตรียมการออกสำรวจ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และบันทึกข้อมูล ชื่อ สถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ก่อนสรุปผล
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2496

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2496

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0808

ตัวชี้วัด : ร้อยละของถนน ตรอก ซอย เป้าหมายซึ่งดำเนินการตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.50

100 / 100
2
72.00

100 / 100
3
85.10

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **