รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด : 1800-0809

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีผู้ขออนุญาต 12 ราย คือ 1.กรมศุลกากรเรื่องขอความเห็นและคำรับรองการ ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานและโป๊ะเทียบเรือ ศุลกากรบริเวณเบิงสะพานกรุงเทพฯผู้รับผิดชอบ ดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วที่กท1704/ 2456 ลว.10ตุลาคม2562 2.บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาขน) เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูก สร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณา การขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรียบร้อยแล้วที่กท1704/2557ลว.24ต.ค.2562 3.บริษัทมหานทีเจ้าพระยาจำกัดเรื่องขอความเห็น ชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100ตันกรอสส์สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน2โป๊ะผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจเรียบร้อย แล้วอยู่ระหว่างการพิจารณา 4.สำนักการระบายน้ำผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบ เรียบร้อยแล้วที่กท1704/2411ลว.7ต.ค.2562 5.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทศุภาลัยจำกัดมหาชน ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้วที่กท 1704/2509ลว.17ต.ค.2562 6.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทอาร์ท37จำกัด) อยู่ระหว่างการออกสำรวจ 7.บริษัทมหานทีเจ้าพระยาจำกัดเรื่องขอความเห็น ชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100ตันกรอสส์สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน2โป๊ะผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อย แล้วหนังสือที่กท1704/2607ลว.30ตค.2562 8.บริษัทเดอะสลิลริเวอร์ไซต์จำกัดเรื่่องขอความเห็น ชอบในการขออนุญาตก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือและ สะพานปรับระดับขนาดไม่เกิน100ตันกรอสส์ จำนวน1โป๊ะผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขอ อนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่กี่ยวข้องเรียบร้อย แล้วหนังสือที่กท1704/2802ลว.22พย.2562 9.สำนักการระบายน้ำ(บริษัทอาร์ท37จำกัด)ทำ หนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/2593ลว.28ตค.2562 10.สำนักการระบายน้ำ(รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง ประเทศไทย)ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำ เรียบร้อยแล้วที่กท1704/2743ลว.14พย.2562 11.บริษัทเจดับบลิวเรียลเอสเตทจำกัดเรื่องขอ หนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้าง สิ่งล่วงล้ำลำน้ำ(สะพานข้ามคลองคูนายกิมสาย3) ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาหนังสือ และข้อมูลประกอบ 12.สำนักการระบายน้ำ(นางสาวสุจินดาลีวานิชย์) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่กท1704/286ลว.13ธ.ค.2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. การพิจารณาการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ หมายถึง การพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่า การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมือง และการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 2. ขั้นตอนการการพิจารณาการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ มี 3 ขั้นตอน คือ 1) ตรวจสอบเอกสารและรายละเอียดประกอบการขออนุญาต - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - ทำความเข้าใจประเด็นที่เจ้าของเรื่องต้องการหารือ หากไม่ชัดเจนให้ติดต่อเจ้าของเรื่องเพื่อสอบถามให้เข้าใจ หรือแจ้งของเอกสารเพิ่มเติม 2) พิจารณาให้ความเห็น - จัดเตรียมแผนที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ออกสำรวจเก็บข้อมูลพื้นที่บริเวณที่ผู้ขอหารือมีประเด็นคำถามหรือข้อหารือเข้ามา - ตรวจสอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3) จัดทำหนังสือแจ้งการพิจารณาคำร้อง 3. สถิติเรื่องที่ต้องพิจารณาอนุญาต ปีงบประมาณ 2562 ประมาณ 30 เรื่อง และมีการกำหนดระยะเวลา ในการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 24.5 วัน (ทำการ) จากปกติ 28.5 วัน (ทำการ)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ : จำนวนเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ ภายใน 24.5 วัน คูณ100 หารด้วยจำนวนเรื่องที่ได้รับการประสานให้พิจารณาทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด