ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร : 18000000-2497

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

25.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 25.00

เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานวางผังเมืองมีหน้าที่พิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำตามที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานเจ้าของเรื่องว่า การก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ดังกล่าวเป็นไปตามแผนพัฒนา ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครหรือไม่

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณาผลกระทบของการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพิจารณาตอบคำขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองและการรักษาสภาพแวดล้อม รวมทั้งสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-25)

25.00

25/12/2562 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 2 ราย คือ 1.บริษัทเจดับบลิวเรียลเอสเตทจำกัด เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (สะพานข้ามคลองคูนายกิมสาย 3) ผู้รับผิดชอบอยู่ระหว่างดำเนินการพิจารณาหนงสือและข้อมูลประกอบ 2.สำนักการระบายน้ำ (นางสาวสุจินดา ลีวานิชย์) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/286 ลว. 13ธ.ค.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-27)

16.67

27/11/2562 : มีผู้ยื่นข้อหารือ จำนวน 4 ราย คือ 1.บริษัทมหานทีเจ้าพระยาจำกัด เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 2 โป๊ะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท 1704/2607 ลว.30 ตค.2562 2.บริษัทเดอะสลิลริเวอร์ไซต์ จำกัด เรื่่อง ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือและสะพานปรับระดับ ขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์ จำนวน 1 โป๊ะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่กี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว หนังสือ ที่ กท 1704/2802 ลว.22 พย.2562 3.สำนักการระบายน้ำ (บริษัท อาร์ท 37 จำกัด) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2593 ลว. 28ตค.2562 4.สำนักการระบายน้ำ (รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ทำหนังสือตอบสำนักการระบายน้ำเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2743 ลว.14 พย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-28)

8.33

28/10/2562 : มีผู้ขออนุญาต 6 ราย คือ 1.กรมศุลการ เรื่องขอความเห็นและคำรับรองการดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานและโป๊ะเทียบเรือศุลกากรบริเวณเบิงสะพานกรุงเทพ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ที่ กท1704/2456 ลว.10 ตุลาคม 2562 2.บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาขน) เรื่อง ขอหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขออนุญาตปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาการขออนุญาตและนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2557 ลว.24 ตุลาคม 2562 3.บริษัทมหานทีเจ้าพระยา จำกัด เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อการอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 100 ตันกรอสส์ สะพานปรับระดับและโป๊ะเทียบเรือ จำนวน 2 โป๊ะ ผู้รับผิดชอบดำเนินการสำรวจเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา 4.สำนักการระบายน้ำ ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2411 ลว.7 ตุลาคม 2562 5.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทศุภาลัย จำกัด มหาชน ผู้รับผิดชอบทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 1704/2509 ลว.17 ตุลาคม 2562 6.สำนักการระบายน้ำ (บริษัทอาร์ท37จำกัด) อยู่ระหว่างการออกสำรวจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับหนังสือและผู้บังคับบัญชาสั่งการตามลำดับชั้น
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและทำความเข้าใจ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ออกสำรวจ ตรวจสอบ ประชุมและทำหนังสือตอบ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับและผอ.สวพ.ลงนาม
:8%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ออกเลขหนังสือและส่งหน่วยงานเจ้าของเรื่อง
:1%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2497

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2497

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0809

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาอนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำภายในกำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **