รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) : 1800-0812

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
61.40
100.0000
100 / 100
3
73.50
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการ ต่อยอดอดีตปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลอง บางกอกใหญ่ผ่าน เส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" 2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลอง บางกอกใหญ่ ผ่าน เส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) 3. อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ศึกษาและรวบรวม ข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ประชุมคณะกรรมการโครงการ ต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่า คลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความคืบหน้า ผลการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ SWOT พื้นที่ย่าน 2) สรุปมรดกวัฒนธรรมอาคารที่มีคุณค่า ทางประวัติศาสตร์/อาคารอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม 2.นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมกับผู้แทนประชาชน ในพื้นที่และขอข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มเติม 1) คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลูเขตธนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมแผนที่ประกอบการนำเสนอ 2) คณะทำงานฯ ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 3) คณะทำงานฯ ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ วัดกำแพง 3.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม - คณะทำงานฯพื้นที่ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ อยู่ระหว่าง การดำเนินการปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.การนำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 และ 16 มิถุนายน 2563 2.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ คณะทำงานฯนำ แผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทน ประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมและนำเสนอผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 3.ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ และนำเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ 1.ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อการรายงานผลการดำเนินการโครงการ และนำเสนอเส้นทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ 3 พื้นที่ 2. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำข้อเสนอแนะจาก ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งมาพัฒนา ปรับปรุง แผนที่และแผ่นพับมรกดวัฒนธรรม 3. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำแผนที่มากำหนดเส้นทาง พร้อมทดสอบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตาม แผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 4. ส่งแผนที่ีมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง และหลวง และแผนที่มรดกวัฒนธรรม 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านตลาดพลู ย่านวังเดิม และย่านวัดกำแพง ให้สำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางแอปพลิเคชั่น "มานะ" 5. การดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่ มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 5.1. จัดทำแผนที่และแผ่นพับเพื่อใช้ในกิจกรรม การท่องเที่ยวฯ 5.2 กำหนดเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวฯ และ การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วม กิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โดยสแกน QR CODE 5.3 คณะทำงาน 3 พื้นที่ ลงพื้นที่ทดสอบเส้นทาง ท่องเที่ยวตามแผนที่ 5.4 จัดกิจกรรมท่องเที่ยวฯ ดังนี้ - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.45-16.00น. ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ - วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ รองผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (นายถิ่น หงส์ทอง) หัวหน้าส่วนราชการสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง ได้แก่ สำนัก การจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต (สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ) ผู้แทนหน่วยงานภายนอกได้แก่ สำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขา กรุงเทพมหานคร สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาและ ธุรกิจนำเที่ยว (ALET) และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน ได้ตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่ มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองบางหลวง และ มีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.53 ซึ่งมากกว่าค่าตัวชี้วัดเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- โครงการให้บริการที่ดีที่สุด หมายถึงโครงการที่มีการให้บริการแก่ผู้รับบริการในลักษณะต่าง ๆ ๘ ลักษณะ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

- วัดความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดที่ ๓.๒

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด