ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" (Best Service) : 18000000-2500

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

83.50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 83.50

นางสาวนทีทิพย์ แจ่มไพบูลย์ (3016)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเมืองกรุงเทพหานคร ทั้งนี้การไปถึงเป้าหมายสำคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคือการฟื้นฟูเมืองชั้นใน หรือย่านเมืองเก่าที่มีความหลากหลายทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหรือย่านที่อยู่อาศัย ฯลฯ ย่านคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่มีความเป็นมาและมีพัฒนาการมาจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามาก่อน ซึ่งปัจจุบันยังปรากฏกิจกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบเนื่องมาจากอดีตอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน อาคารที่มีคุณค่า วิถีชีวิตดั้งเดิม กิจกรรมการค้า ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาคลองบางหลวงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคลองบางหลวง จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่แผนงานปฏิบัติเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการระบายน้ำ โดยเฉพาะงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมภายในย่าน สร้างทางเลฃือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

18080000/18080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจ ค้นหา และศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านคลองบางหลวง 2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการระบุแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 3. เพื่อจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมคลองบางหลวง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีความรับรู้คุณค่า ร่วมกันพัฒนาเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมภายในย่านคลองบางหลวง และสร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.50 (2020-08-25)

83.50

25/8/2563 : 1. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งมาพัฒนา ปรับปรุงแผนที่และแผ่นพับมรกดวัฒนธรรม 2. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำแผนที่มากำหนดเส้นทางพร้อมทดสอบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 3. ส่งแผนที่ีมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง และหลวง และแผนที่มรดกวัฒนธรรม 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านตลาดพลู ย่านวังเดิม และย่านวัดกำแพง ให้สำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางแอปพลิเคชั่น "มานะ"

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.50 (2020-07-29)

73.50

29/7/2563 : 1.ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อการรายงานผลการดำเนินการโครงการ และนำเสนอเส้นทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ 3 พื้นที่ 2.คณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ 3 พื้นที่ นำเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ (ครั้งที่ 2) มาปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรมเพิ่มเติม พร้อมดำเนินการจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง เป้าหมายตามแผน ร้อยละ 90 ดำเนินการได้ร้อยละ 73.50 ล่าช้าเนื่องจากมติที่ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯให้ดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 และเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.50 (2020-06-25)

73.50

25/6/2563 : 1.การนำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 และ 16 มิถุนายน 2563 2.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ คณะทำงานฯนำแผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมและนำเสนอผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 3.ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ และนำเสนอรูปแบบ การจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.10 (2020-05-27)

67.10

27/5/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.10 (2020-04-28)

67.10

28/4/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.40 (2020-03-24)

61.40

24/3/2563 : 1.ประชุมคณะกรรมการโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ SWOT พื้นที่ย่าน 2) สรุปมรดกวัฒนธรรมอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์/อาคารอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม 2.นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมกับผู้แทนประชาชนในพื้นที่และขอข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มเติม 1) คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลูเขตธนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมแผนที่ประกอบการนำเสนอ 2) คณะทำงานฯ ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 3) คณะทำงานฯ ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ วัดกำแพง 3.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม - คณะทำงานฯพื้นที่ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 49.98%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.70 (2020-02-26)

55.70

26/2/2563 : 1.คณะทำงานโครงการฯ ผู้รับผิดชอบกลุ่มพื้นที่ย่าน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ฯ 2.เตรียมการจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม (วิเคราะห์ SWOT ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรม) หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 41.65%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : 1. สำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2. ลงพื้นที่หารือผู้นำชุมชนในพื้นที่ฯ หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 33.32%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 24.99%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" 2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 16.66%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.50 (2019-10-29)

3.50

29/10/2562 : ขออนุมัติโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 8.33%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการต่อยอดอดีตปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 2
:สำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องตเน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ SWOT ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน - พัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-16
สิ้นสุด :2020-05-16
ขั้นตอน 6
:ส่งแผนที่มรดกวัฒนธรรมให้สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2500

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2500

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0812

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 61.4000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
61.40

100 / 100
3
73.50

100 / 100
4
0.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **