ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" (Best Service) : 18000000-2500

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นางสาวนทีทิพย์ แจ่มไพบูลย์ (3016)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเมืองกรุงเทพหานคร ทั้งนี้การไปถึงเป้าหมายสำคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคือการฟื้นฟูเมืองชั้นใน หรือย่านเมืองเก่าที่มีความหลากหลายทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหรือย่านที่อยู่อาศัย ฯลฯ ย่านคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่มีความเป็นมาและมีพัฒนาการมาจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามาก่อน ซึ่งปัจจุบันยังปรากฏกิจกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบเนื่องมาจากอดีตอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน อาคารที่มีคุณค่า วิถีชีวิตดั้งเดิม กิจกรรมการค้า ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาคลองบางหลวงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคลองบางหลวง จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่แผนงานปฏิบัติเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการระบายน้ำ โดยเฉพาะงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมภายในย่าน สร้างทางเลฃือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

18080000/18080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจ ค้นหา และศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านคลองบางหลวง 2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการระบุแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 3. เพื่อจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมคลองบางหลวง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีความรับรู้คุณค่า ร่วมกันพัฒนาเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมภายในย่านคลองบางหลวง และสร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : 1. สำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2. ลงพื้นที่หารือผู้นำชุมชนในพื้นที่ฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 24.99%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" 2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 16.66%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.50 (2019-10-29)

3.50

29/10/2562 : ขออนุมัติโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 8.33%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการต่อยอดอดีตปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 2
:สำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องตเน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ SWOT ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน - พัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 5
:นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-16
สิ้นสุด :2020-05-16
ขั้นตอน 6
:ส่งแผนที่มรดกวัฒนธรรมให้สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01
ขั้นตอน 7
:สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2500

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2500

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0812

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **