ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" (Best Service) : 18000000-2500

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวนทีทิพย์ แจ่มไพบูลย์ (3016)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาเมืองกรุงเทพหานคร ทั้งนี้การไปถึงเป้าหมายสำคัญของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครคือการฟื้นฟูเมืองชั้นใน หรือย่านเมืองเก่าที่มีความหลากหลายทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ศูนย์กลางพาณิชยกรรมหรือย่านที่อยู่อาศัย ฯลฯ ย่านคลองบางหลวงหรือคลองบางกอกใหญ่เป็นย่านประวัติศาสตร์ริมน้ำที่มีความเป็นมาและมีพัฒนาการมาจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชนชาวจีนก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ ที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยามาก่อน ซึ่งปัจจุบันยังปรากฏกิจกรรมและมรดกทางวัฒนธรรม ที่สืบเนื่องมาจากอดีตอยู่เป็นจำนวนมาก ทั้งมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ เช่น แหล่งโบราณสถาน ศาสนสถาน อาคารที่มีคุณค่า วิถีชีวิตดั้งเดิม กิจกรรมการค้า ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นต้น เพื่อให้การพัฒนาคลองบางหลวงของกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองน่าอยู่ สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเมือง และยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของคลองบางหลวง จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการแปลงนโยบายไปสู่แผนงานปฏิบัติเชิงพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง สำนักการจราจรและขนส่ง และสำนักการระบายน้ำ โดยเฉพาะงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคมและขนส่ง ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนรับรู้คุณค่าของมรดกวัฒนธรรมภายในย่าน สร้างทางเลฃือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป

18080000/18080000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสำรวจ ค้นหา และศึกษาแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ย่านคลองบางหลวง 2. เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการระบุแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 3. เพื่อจัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรมคลองบางหลวง โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนมีความรับรู้คุณค่า ร่วมกันพัฒนาเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมภายในย่านคลองบางหลวง และสร้างทางเลือกในการท่องเที่ยวที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว การดำเนินการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 1. จัดทำแผนที่และแผ่นพับเพื่อใช้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวฯ 2. กำหนดเส้นทางกิจกรรมการท่องเที่ยวฯ และการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วม โดยสแกน QR CODE 3. คณะทำงาน 3 พื้นที่ ลงพื้นที่ทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวตามแผนที่ 4. จัดกิจกรรมท่องเที่ยวฯ ดังนี้ - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี - วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 12.45 - 16.00 น. ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ - วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น. ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (นายศักดิ์ชัย บุญมา) รองผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (นายถิ่น หงส์ทอง) หัวหน้าส่วนราชการสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้แก่ สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักการระบายน้ำ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว สำนักงานเขต (สำนักงานเขตธนบุรี สำนักงานเขบางกอกใหญ่ และเขตภาษีเจริญ) ผู้แทนหน่วยงานภายนอกได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขากรุงเทพมหานคร สมาคมภาษาเพื่อการศึกษาและธุรกิจนำเที่ยว (ALET) และประชาชนทั่วไป รวมทั้งสิ้นจำนวน 130 คน ได้ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่มรดกวัฒนธรรม ย่านคลองบางหลวง และมีความพึงพอใจมากที่สุด ร้อยละ 93.53 ซึ่งมากกว่าค่าตัวชี้วัดเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90) หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 100.00%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.50 (2020-08-25)

83.50

25/8/2563 : 1. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำข้อเสนอแนะจากประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 ครั้งมาพัฒนา ปรับปรุงแผนที่และแผ่นพับมรกดวัฒนธรรม 2. คณะทำงานฯ 3 พื้นที่ นำแผนที่มากำหนดเส้นทางพร้อมทดสอบการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวตามแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง 3. ส่งแผนที่ีมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง และหลวง และแผนที่มรดกวัฒนธรรม 3 พื้นที่ ได้แก่ ย่านตลาดพลู ย่านวังเดิม และย่านวัดกำแพง ให้สำนักการจราจรและขนส่งเพื่อดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางทางแอปพลิเคชั่น "มานะ" หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 91.63%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.50 (2020-07-29)

73.50

29/7/2563 : 1.ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เพื่อการรายงานผลการดำเนินการโครงการ และนำเสนอเส้นทางและรูปแบบการจัดกิจกรรมฯ 3 พื้นที่ 2.คณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯ 3 พื้นที่ นำเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ (ครั้งที่ 2) มาปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรมเพิ่มเติม พร้อมดำเนินการจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง เป้าหมายตามแผน ร้อยละ 90 ดำเนินการได้ร้อยละ 73.50 ล่าช้าเนื่องจากมติที่ประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีตฯให้ดำเนินการทดสอบเส้นทางท่องเที่ยว วันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 และเตรียมการจัดกิจกรรมในวันที่ 29-30 สิงหาคม 2563 หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 83.30%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 73.50 (2020-06-25)

73.50

25/6/2563 : 1.การนำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 และ 16 มิถุนายน 2563 2.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่ คณะทำงานฯนำแผนที่มรดกวัฒนธรรมและข้อเสนอแนะจากผู้แทนประชาชนในพื้นที่ครั้งที่ 1 มาปรับปรุงแก้ไข เพิ่มเติมและนำเสนอผู้แทนประชาชนในพื้นที่ ครั้งที่ 2 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 16 และ 18 มิถุนายน 2563 - คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 3.ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ และนำเสนอรูปแบบ การจัดกิจกรรม หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 74.97%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.10 (2020-05-27)

67.10

27/5/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 66.64%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.10 (2020-04-28)

67.10

28/4/2563 : อยู่ระหว่างการพิจารณาและปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 58.31%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 61.40 (2020-03-24)

61.40

24/3/2563 : 1.ประชุมคณะกรรมการโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" ครั้งที่ 2/2563 เพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินการโครงการฯ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งประกอบด้วย 1) วิเคราะห์ SWOT พื้นที่ย่าน 2) สรุปมรดกวัฒนธรรมอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์/อาคารอนุรักษ์ แหล่งท่องเที่ยว และเส้นทางท่องเที่ยวที่เหมาะสม 2.นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรมกับผู้แทนประชาชนในพื้นที่และขอข้อเสนอแนะจากประชาชนเพิ่มเติม 1) คณะทำงานฯ พื้นที่ย่านตลาดพลูเขตธนบุรี อยู่ระหว่างเตรียมแผนที่ประกอบการนำเสนอ 2) คณะทำงานฯ ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ 3) คณะทำงานฯ ย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ดำเนินการฯ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ณ วัดกำแพง 3.การพัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม - คณะทำงานฯพื้นที่ย่านวังเดิมเขตบางกอกใหญ่และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงแผนที่มรดกวัฒนธรรม หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 49.98%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.70 (2020-02-26)

55.70

26/2/2563 : 1.คณะทำงานโครงการฯ ผู้รับผิดชอบกลุ่มพื้นที่ย่าน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ฯ 2.เตรียมการจัดทำแผนที่มรดกวัฒนธรรม (วิเคราะห์ SWOT ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรม) หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 41.65%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : 1. สำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้น 2. ลงพื้นที่หารือผู้นำชุมชนในพื้นที่ฯ หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 33.32%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างการออกสำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นบริเวณพื้นที่ย่านตลาดพลู เขตธนบุรี ย่านวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ และย่านวัดกำแพง เขตภาษีเจริญ หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 24.99%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" 2. จัดประชุมคณะทำงานโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562) หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 16.66%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 3.50 (2019-10-29)

3.50

29/10/2562 : ขออนุมัติโครงการต่อยอดอดีต ปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ" หมายเหตุ โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการศึกษาดูงานด้านผังเมือง (รักษารอบ) 8.33%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินโครงการต่อยอดอดีตปรับปัจจุบัน สร้างคุณค่าคลองบางกอกใหญ่ผ่านเส้นทาง "ล้อ ราง เรือ"
:10%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 2
:สำรวจ ศึกษา และรวบรวมข้อมูลเบื้องตเน
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ลงพื้นที่พูดคุยทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ฯ
:20%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม วิเคราะห์ SWOT ของแหล่งมรดกวัฒนธรรมและเส้นทางมรดกวัฒนธรรมย่านคลองบางหลวง - รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชน - พัฒนาและปรับปรุงแผนที่มรดกทางวัฒนธรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:นำเสนอแผนที่มรดกวัฒนธรรม และจัดกิจกรรมท่องเที่ยวฯ
:10%
เริ่มต้น :2020-05-16 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-16 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ส่งแผนที่มรดกวัฒนธรรมให้สำนักการจราจรและขนส่งดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:สรุปรายละเอียดการดำเนินงานและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2500

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2500

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0812

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
61.40

100 / 100
3
73.50

100 / 100
4
100.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **