รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราย) : 1800-0813

ค่าเป้าหมาย ไม่เพิ่มจากปี 2562 : 9.0000

ผลงานที่ทำได้ ไม่เพิ่มจากปี 2562 : 9.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ไม่เพิ่มจากปี 2562)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
9.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2.จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ 3.เตรียมการออกตรวจสอบ(เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่) 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคและ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่1วันที่24ธันวาคม2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคและ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้ง1วัน24ธันวาคม2562 2.เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ เขตบางแคและบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคาร หรือสถานที่ครั้งที่2วันที่13กุมภาพันธ์2563 3.เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ เขตบางแคและบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคาร หรือสถานที่ครั้งที่2วันที่13กุมภาพันธ์2563 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคและ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่2เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563 5.นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแคครั้งที่1(เมื่อวันที่24ธันวาคม2562) และครั้งที่2(เมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2563) มาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ก่อนสรุปผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขต บางแคและบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือ สถานที่ครั้งที่3ในวันที่13พฤษภาคม2563 2.เลื่อนการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขต บางแคครั้งที่3เมื่อวันที่13พฤษภาคม2563เนื่องจาก สถานการณ์โควิด-19 3.อยู่ระหว่างสรุปผลการออกตรวจสอบพื้นที่ เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคครั้งที่1 (ออกเมื่อวันที่24ธันวาคม2562) 4.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่3 เมื่อวันที่24มิถุนายน2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายพื้นที่เขตบางแคและ บันทึกข้อมูลชื่อสถานที่รูปภาพอาคารหรือสถานที่ครั้งที่3 เมื่อวันที่24มิถุนายน2563 2.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครตามหนังสือ ที่กท1706/1671ลงวันที่20กรกฎาคม2563 ผลการดำเนินงานขณะนี้ยังไม่พบการละเมิดเพิ่มเติม จากปีพ.ศ.2562ซึ่งได้แก่ -โรงงานบริเวณก.2-9จำนวน1แห่ง -อาคารอยู่อาศัยรวมบริเวณก.2-9จำนวน2แห่ง -อาคารอยู่อาศัยรวมบริเวณก.2-10จำนวน6แห่ง เป้าหมายไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา(พ.ศ.2562 จำนวน9ราย) 3.ดำเนินการจัดส่งหนังสือเรียนปลัดกรุงเทพมหานครตามหนังสือที่กท1706/1671ลงวันที่20กรกฎาคม 2563รายงานผลการตรวจสอบพบอาคารจำนวน9ราย ที่อาจเข้าข่ายขัดต่อกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง รวมกรุงเทพมหานครพ.ศ.2556และแจ้งสำนักงาน เขตบางแคเรียบร้อยแล้ว หมายเหตุ:สำนักงานเขตบางแคตรวจสอบแล้วพบการละเมิด8รายโดยในส่วนของโรงงานสำนักงานเขตแจ้ง ว่าขอเป็นที่พักอาศัยและยังไม่มีการใช้อาคารจึงอาจ ถือได้ว่ายังไม่เข้าข่ายการใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีการ ละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมือง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย 1. พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมหมายถึง พื้นที่เพื่อการสงวนรักษาสภาพทางธรรมชาติของพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 2. กฎหมายและมาตรการทางผังเมืองที่เกี่ยวข้องในการควบคุมพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมคือ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 3. พื้นที่เขตเป้าหมายดำเนินการ คือ พื้นที่เขตบางแค 4. จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในปีที่ผ่านมา(2562)(ราย) 5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 1) จัดแบ่งพื้นที่และเจ้าหน้าที่ - จัดแบ่งเขตพื้นที่และจำนวนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 2) เตรียมการตรวจสอบ 3) ตรวจสอบยังพื้นที่เป้าหมาย - บันทึกข้อมูล จัดทำแผนที่ตั้งสังเขปถ่ายภาพ และการวัดระยะอาคาร 4) รายงานผลตรวจสอบอาจเข้าข่ายกระทำผิดหนังสือแจ้งสำนักงานเขต - จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจสอบ (รายงานผลการตรวจสอบมีรายละเอียดของข้อเท็จจริงข้อกฎหมาย สามารถสรุปได้ว่าอาจเข้าข่ายการกระทำผิด) - หนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 5) ผู้อำนวยการสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณลงนามหนังสือ - ผอ.สวพ. พิจารณาลงนามในหนังสือแจ้งสำนักงานเขตเพื่อประสานให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (หนังสือแจ้งประสานสำนักงานเขตมีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายที่สรุปได้ว่าอาจเข้าข่ายกระทำผิด) 6) ส่งหนังสือแจ้งสำนักงานเขตดำเนินการ(หนังสือส่งสำนักงานเขตได้แนบผลการตรวจสอบเบื้องต้นไว้ครบถ้วนเพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่ามีการกระทำผิดหรือไม่)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ เปรียบเทียบฐานข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในส่วนของการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมระหว่างปี 2563 และ 2562

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แหล่งข้อมูล 1. กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม 2. ฐานข้อมูลการละเมิดในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งดำเนินการสำรวจในปีงบประมาณ 2562 3. ฐานข้อมูลการละเมิดในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมซึ่งดำเนินการสำรวจในปีงบประมาณ 2563 4. เอกสารข้อมูลประกอบการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด