ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม : 18000000-2499

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

52.10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 52.10

นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ควบคุมการขยายตัว ของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้มีการวางและจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางชี้นำการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เติบโตอย่างมีทิศทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสภาพการณ์ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากทำให้การใช้ประโยชน์ที่ดินไม่เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินและการขยายตัวของเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวางผังเมือง จึงเกิดโครงการสำรวจติดตามตรวจสอบการละเมิดผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร บริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18070000/18070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้มีกระบวนการที่เป็นระบบในการติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร กรณีการตรวจการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่เข้าข่ายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือได้รับการร้องเรียนในพื้นที่เกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการสำรวจและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน ในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จำนวน 4 ครั้ง/ปี (เฉลี่ย 3 เดือน/ 1 ครั้ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.10 (2020-01-27)

52.10

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน - ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - เตรียมการออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.50 (2019-12-24)

45.50

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว 3. เตรียมการออกตรวจสอบ (เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่) เรียบร้อยแล้ว 4. ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย พื้นที่เขตบางแค และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-26)

40.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. จัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ เรียบร้อยแล้ว 3. เตรียมการออกตรวจสอบ (เตรียมข้อมูลการลงพื้นที่)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการการติดตามตรวจสอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำคำสั่งติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการทางผังเมืองบริเวณที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการ การติดตามตรวจสอบ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:เตรียมการออกตรวจสอบ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ออกตรวจสอบพื้นที่เป้าหมาย และบันทึกข้อมูล ชื่อสถานที่ รูปภาพอาคารหรือสถานที่
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:นำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลของสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองก่อนสรุปผล
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2499

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2499

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0813

ตัวชี้วัด : จำนวนการละเมิดกฎหมายและมาตรการทางผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราย)

ค่าเป้าหมาย ราย : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ราย : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ราย)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **