รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมือง : 1800-0814

ค่าเป้าหมาย คน : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ คน : 146.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
146.00
100.0000
100 / 100
3
146.00
100.0000
100 / 100
4
146.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2.เตรียมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง 2.1จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 2.2ตรวจสอบข้อกฎหมายด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 2.3อยู่ระหว่างจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2.3.1แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพ- มหานครพ.ศ.2556ในที่ดินประเภทก.2บริเวณ เขตบางแคและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มี วัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดม สมบูรณ์ใกล้เมืองจำนวน300ชุด 2.3.2โปสเตอร์ขนาดA0สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1.จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผน ปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563 2.เตรียมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง 2.1จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ 2.2ตรวจสอบข้อกฎหมายด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ 2.3จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2.3.1แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพ มหานครพ.ศ.2556ในที่ดินประเภทก.2บริเวณ เขตบางแคและข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครที่มี วัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดม สมบูรณ์ใกล้เมืองจำนวน300ชุด 2.3.2โปสเตอร์ขนาดA0สำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมาย 2.3.3จัดทำหนังสือประสานงานไปยังสำนักงานเขต บางแคเพื่อขอประสานงานกับตัวแทนชุมชนในการ ลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านผังเมืองให้แก่ประชาชนในที่ดิน ประเภทอนุรักษ์และเกษตรกรรมบริเวณแขวงบางไผ่ และแขวงบางแคเหนือตามหนังสือที่กท1706/14 ลงวันที่6มกราคม2563 2.3.4เตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับ ประชาชนในพื้นที่เขตบางแคในวันที่23มกราคม2563 3.การดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ กฎหมายด้านผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรมพื้นที่แขวงบางแคเหนือเขตบางแค กรุงเทพมหานคร 3.1จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายผังเมืองใน พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเมื่อวันที่23 มกราคม2563ณศูนย์สาธารณสุข40แขวงบางแคเหนือ เขตบางแคเวลา8.30–12.00น.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน146คน 3.2จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายผังเมืองใน พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมโดยการลง พื้นที่ชุมชนเป้าหมายจำนวน3ชุมชนได้แก่ชุมชน บ้านพุทธมณฑลชุมชนบ้านชมเดือนและชุมชน เทวินรวมใจแขวงบางแคเหนือเขตบางแคกรุงเทพ มหานครโดยความร่วมมือกับสำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2563เวลา13.00–16.00น. 4.สรุปผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายด้าน ผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและ เกษตรกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือนมีนาคม 2563 (มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 146 คน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการแล้วเสร็จ เดือน มีนาคม 2563(มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 146 คน)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย 1. การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและมาตรการที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม (เขตบางแค) ทราบความรู้ด้านกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองและมาตรการที่เกี่ยวข้อง 2. กฎหมายและมาตรการที่ใช้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน หมายถึง กฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและมาตรการทางผังเมืองที่เกึ่ยวข้อง 3. พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ได้แก่ พื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมในพื้นที่เขตบางแค

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ 100 คน โดยนับจำนวนคนในการเข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รวบรวมจากเอกสารเซ็นต์ชื่อจากสำนักการวางผังพัฒนาเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด