ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายด้านผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม : 18000000-2502

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิลาส ทิพย์อำพร (3045)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองมีหน้าที่รับผิดชอบในการวางและจัดทำผังเมืองรวมและผังเมืองเฉพาะ รวมทั้งการกำหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังเมือง โดยการควบคุมทางผังเมืองเป็นส่วนหนึ่งของเนื้องานที่ต้องดำเนินการเพื่อติดตามตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ควบคุมการขยายตัว ของเมืองให้เป็นไปตามกฎหมายผังเมือง ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในบริเวณที่มีกฎหมายควบคุม รวมถึงการติดตามประเมินผลการใช้มาตรการและกฎหมายผังเมือง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้มีการวางและจัดทำเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางชี้นำการพัฒนากรุงเทพมหานครให้เติบโตอย่างมีทิศทาง เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยสภาพการณ์ในปัจจุบัน การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ประกอบกับประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายทางด้านผังเมือง ในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร เพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมมากเพียงพอ จึงเกิดโครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายด้านผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านผังเมือง เพื่อให้การขยายตัวของเมืองเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18070000/18070000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เผยแพร่ความรู้กฎหมายด้านทางผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายผังเมือง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-26)

100.00

26/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว รายละเอียดผลการดำเนินงาน - สรุปผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายด้านผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 146 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.70 (2020-02-25)

45.70

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน การดำเนินการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์กฎหมายด้านผังเมืองในที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมพื้นที่แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ณ ศูนย์สาธารณสุข 40 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค เวลา 8.30 – 12.00 น. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 146 คน 2. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กฎหมายผังเมืองในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม โดยการลงพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านพุทธมณฑล ชุมชนบ้านชมเดือน และชุมชนเทวินรวมใจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือกับสำนักงานเขตบางแค เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-27)

60.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 1. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในที่ดินประเภท ก. 2 บริเวณเขตบางแค และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ใกล้เมือง จำนวน 300 ชุด 2. โปสเตอร์ ขนาด A0 สำหรับการประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย 3. จัดทำหนังสือประสานงานไปยังสำนักงานเขตบางแค เพื่อขอประสานงานกับตัวแทนชุมชนในการลงพื้นที่เพื่อเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านผังเมืองให้แก่ประชาชน ในที่ดินประเภทอนุรักษ์และเกษตรกรรม บริเวณแขวงบางไผ่ และแขวงบางแคเหนือตามหนังสือที่ กท 1706/14 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 4. เตรียมจัดงานประชาสัมพันธ์ดังกล่าวให้กับประชาชนในพื้นที่เขตบางแค ในวันที่ 23 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2019-12-24)

34.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เรียบร้อยแล้ว 2. เตรียมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง 2.1 จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว 2.2 ตรวจสอบข้อกฎหมายด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว 2.3 อยู่ระหว่างจัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย 2.3.1 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 ในที่ดิน ประเภท ก. 2 บริเวณเขตบางแค และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสงวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์ ใกล้เมือง จำนวน 300 ชุด 2.3.2 โปสเตอร์ ขนาด A0 สำหรับการประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.00 (2019-11-26)

27.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมือง เรียบร้อยแล้ว 2. เตรียมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-28)

20.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... รายละเอียดผลการดำเนินงาน 1. จัดทำแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมือง เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้อง - จัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการ -ตรวจสอบข้อกฎหมายด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม -จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมืองที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อนุรักษ์ชนบท
:40%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลกิจกรรมประชาสัมพันธ์ฯ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2502

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2502

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0814

ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านผังเมือง

ค่าเป้าหมาย คน : 100

ผลงานที่ทำได้ คน : 146

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
146.00

100 / 100
3
146.00

100 / 100
4
146.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **