รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน : 1800-0816

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.50
100.0000
100 / 100
2
20.00
100.0000
100 / 100
3
25.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบ รูปรายงานการก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 105/62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และได้อนุมัติขยายระยะเวลาการกำหนด แบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ออกไปอีก 30 วันทำการ รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 150/62 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 2.อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง งานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 106/62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบ ภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และได้อนุมัติขยายระยะเวลาประมาณราคากลาง งานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว ออกไปอีก 30 วันทำการ รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 151/62 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 3.รายงานผลการกำหนดแบบรูปรายงานก่อสร้าง รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ. 231/62 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 4..รายงานผลราคากลางก่อสร้างโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.232/62 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 5.ตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ขอเห็นชอบทบทวนราคากลางโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/28 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563 2.ขอเห็นชอบกำหนดค่าปรับสำหรับการจ้าง โดยฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/213 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 3.ลงนามในสัญญา สพฟ.9/ 2563 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 กับบริษัท ทริโอ ไบรท์ จำกัด 4.ผู้รับจ้างเริ่มขุดค้นทางโบราณคดี เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2563 5. ผู้รับจ้างนำเสนอสรุปรายงานแนวทาง การซ่อมแซมฯ ในวันที่ 28 ก.พ. 2563 6.รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ.109/63 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 7.ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสาร จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ. 110/63 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 8.รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/573 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาฯ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (กำหนดยื่นข้อเสนอและ เสนอราคาทางระบบ e-GP ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563) 2.รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียด ตามหนังสือ ที่ สอฟ.109/63 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 3. ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียด ตามหนังสือ ที่ สอฟ. 110/63 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 4. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่าน กะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/573 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 5. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียด ตามหนังสือ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 6. กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. 7. มีผู้ยืนข้อเสนอและเสนอราคาจำนวน 2 ราย / 8.อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขออนุมัติจ้าง ก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาและฟื้นฟูย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยย่านที่หลากหลาย อาทิ ย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ย่านสถาบันราชการ ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ย่านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ย่านเหล่านี้เป็นพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของการพัฒนาเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมรดกวัฒนธรรมที่ยังทรงคุณค่าทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ทำให้ย่านเมืองเก่าดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม มีความจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการ “กรุงเทพฯ 250” ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนา 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และ 100 ปี ประชาธิปไตยไทย ในปี พ.ศ. 2575 โดยกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบแนวทางการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเมืองในอนาคต ในการเชื่อมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านนำร่อง โดยคัดเลือกย่านกะดีจีน – คลองสาน เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ได้บูรณาการอนุรักษ์และฟื้นฟูในมิติสำคัญได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านพื้นที่สาธารณะร่วมของหลากวัฒนธรรม เพื่อให้ย่านกะดีจีน – คลองสาน สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตรสูง ในขณะที่ยังคงความสมดุลของอัตลักษณ์และความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องภายใต้ ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ดังนั้น สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จึงจะได้ นำโครงการดังกล่าวมาแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างปีงบประมาณ 2563 - 2564 เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำและการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน้ำกับพื้นที่ว่างสาธารณะริมน้ำ รองรับการใช้งานให้เป็นทั้งทางเดินและทางจักรยาน การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน ประกอบด้วย การปรับปรุงทางเดินริมน้ำ ลานริมน้ำและท่าเทียบเรือ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงบริเวณศาลเจ้าเกียงอันเกง ถึงสถานีวัดระดับน้ำคลองสะพานลอย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของความสำเร็จที่ดำเนินการได้ในปี 2563 คูณด้วย 100 หารด้วยร้อยละของความสำเร็จที่กำหนดไว้ในปี 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
:เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
:เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด