ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน : 18000000-2504

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวสุนิษา มีนรินทร์ (3036)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาและฟื้นฟูย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยย่านที่หลากหลาย อาทิ ย่านประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม ย่านสถาบันราชการ ย่านพาณิชยกรรมศูนย์กลางเมือง ย่านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ย่านเหล่านี้เป็นพื้นที่การตั้งถิ่นฐานของการพัฒนาเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และ มรดกวัฒนธรรมที่ยังทรงคุณค่าทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ประวัติศาสตร์ และสังคมอยู่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผ่านมา ทำให้ย่านเมืองเก่าดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม มีความจำเป็นต้องวางแผนการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองเพื่อให้สามารถรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นและเกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง กรุงเทพมหานครจึงได้ดำเนินโครงการ “กรุงเทพฯ 250” ซึ่งเป็นวาระสำคัญในการเฉลิมฉลองการสถาปนา 250 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ และ 100 ปี ประชาธิปไตยไทย ในปี พ.ศ. 2575 โดยกำหนดวิสัยทัศน์และกรอบแนวทางการฟื้นฟูย่านเมืองเก่ากรุงเทพมหานครที่สอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเมืองในอนาคต ในการเชื่อมโยงความหลากหลายซึ่งเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญของกรุงเทพมหานคร ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ “กรุงเทพฯ 250 อนาคต โอกาส ความหลากหลายของทุกคน” นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองย่านนำร่อง โดยคัดเลือกย่านกะดีจีน – คลองสาน เป็นต้นแบบของการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าประเภทประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผังแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ได้บูรณาการอนุรักษ์และฟื้นฟูในมิติสำคัญได้แก่ ด้านการท่องเที่ยว ด้านมรดกวัฒนธรรมและวิสาหกิจท้องถิ่น ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้านที่อยู่อาศัย และด้านพื้นที่สาธารณะร่วมของหลากวัฒนธรรม เพื่อให้ย่านกะดีจีน – คลองสาน สามารถปรับตัวเข้าสู่บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีพลวัตรสูง ในขณะที่ยังคงความสมดุลของอัตลักษณ์และความหลากหลายของมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่ ซึ่งโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน เป็นหนึ่งในโครงการนำร่องภายใต้ผังแม่บทเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน – คลองสาน ดังนั้น สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง จึงจะได้ นำโครงการดังกล่าวมาแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระหว่างปีงบประมาณ 2563 - 2564 เพื่อส่งเสริมภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำและการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน้ำกับพื้นที่ว่างสาธารณะริมน้ำ รองรับการใช้งานให้เป็นทั้งทางเดินและทางจักรยาน

18060700/18060700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงจุดเชื่อมต่อทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีนและพื้นที่ต่อเนื่อง 2. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ย่านเมืองเก่าของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อปรับปรุงทางเดินริมน้ำและลานริมน้ำ ตั้งแต่บริเวณหน้าศาลเจ้าเกียนอันเกง ถึงใต้สะพานพระปกเกล้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
มิติที่ ๖.๒ - เมืองแห่งนักท่องเที่ยวระดับโลก
เป้าหมายที่ ๖.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวระดับโลก%
เป้าประสงค์ที่ ๖.๒.๑.๕ แหล่งท่องเที่ยวและทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครได้รับ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-08-27)

30.00

27/8/2563 :รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ต่อเนื่องจากการใช้เวลาในการปรับแบบสะพานตามความเห็นของสำนัก การระบายน้ำ ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 และ 24 ตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-07-29)

30.00

29/7/2563 : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/1549 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :สาเหตุที่ล่าช้าต่อเนื่องจากการใช้เวลาในการปรับแบบสะพานตามความเห็นของสำนัก การระบายน้ำ ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 และ 24 ตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-06-26)

25.00

-อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการพิจารณาเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขออนุมัติจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน

** ปัญหาของโครงการ :สาเหตุที่ล่าช้าต่อเนื่องจากการใช้เวลาในการปรับแบบสะพานตามความเห็นของสำนัก การระบายน้ำ ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 และ 24 ตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 23.00 (2020-05-26)

23.00

1. รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ.109/63 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 2. ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ. 110/63 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 3. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/573 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 4. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 5. กำหนดวันเสนอราคา ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. 6. มีผู้ยืนข้อเสนอและเสนอราคาจำนวน 2 ราย

** ปัญหาของโครงการ :สาเหตุที่ล่าช้าต่อเนื่องจากการใช้เวลาในการปรับแบบสะพานตามความเห็นของสำนัก การระบายน้ำ ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 และ 24 ตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.50 (2020-04-27)

22.50

27/4/2563 : อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารประกวดราคาฯ ที่ 3/2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 (กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบ e-GP ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2563)

** ปัญหาของโครงการ :สาเหตุที่ล่าช้าต่อเนื่องจากการใช้เวลาในการปรับแบบสะพานตามความเห็นของสำนัก การระบายน้ำ ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 และ 24 ตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-27)

20.00

27/3/2563 : 1. รายงานผลการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ.109/63 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2563 2. ขอความเห็นชอบร่างประกาศและร่างเอกสารจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ สอฟ. 110/63 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 3. รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/573 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :1.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2.ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตร 95 สัญญาที่ทำนราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 19.50 (2020-02-25)

19.50

25/2/2563 : ขอเห็นชอบกำหนดค่าปรับสำหรับการจ้างโดยฝ่าฝืนข้อตกลงในสัญญาฯ รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/213 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :สาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก 1.ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณไว้แล้วและยังไม่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างนั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบันแล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2.ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างละการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตร 95 สัญญาที่ทำนราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มีค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.50 (2020-01-28)

17.50

28/1/2563 : -รายงานขอซื้อขอจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามหนังสือที่ กท 1705/3097 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 -ขอเห็นชอบทบทวนราคากลางโครงการฯ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/28 ลงวันที่ 17 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากใช้เวลาในการปรับแบบสะพานตามความเห็นของสำนักการระบายน้ำ ตามที่ได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 และ 24 ตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.50 (2019-12-25)

12.50

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

** ปัญหาของโครงการ :1. กรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือแจ้งว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทก่อนดำเนินการ และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/2337 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งได้มีการสำรวจพื้นที่ร่วมกันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 2. สำนักการวางผังและพัฒนา ได้มีหนังสือเรียนสำนักการระบายน้ำ เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาความเหมาะสมการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณคลองสะพานพลอย มีความยาว 24 เมตร และบริเวณคลองกุฎีจีน มีความยาว 12 เมตร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/2343 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 และ 24 ตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : 1.รายงานผลการกำหนดแบบรูปรายงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ. 231/62 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 2.รายงานผลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือที่ สอฟ.232/62 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :1. กรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือแจ้งว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทก่อนดำเนินการ และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/2337 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งได้มีการสำรวจพื้นที่ร่วมกันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 2. สำนักการวางผังและพัฒนา ได้มีหนังสือเรียนสำนักการระบายน้ำ เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาความเหมาะสมการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณคลองสะพานพลอย มีความยาว 24 เมตร และบริเวณคลองกุฎีจีน มีความยาว 12 เมตร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/2343 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 และ 24 ตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : 1. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ สพฟ. ที่ 105/62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และได้อนุมัติขยายระยะเวลาการกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว ออกไปอีก 30 วันทำการ รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 150/62 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 2. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ สพฟ. ที่ 106/62 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และได้อนุมัติขยายระยะเวลาประมาณราคากลางงานก่อสร้างโครงการฯ ดังกล่าว ออกไปอีก 30 วันทำการ รายละเอียดตามหนังสือ สอฟ. ที่ 151/62 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :1. กรมทางหลวงชนบท ได้มีหนังสือแจ้งว่า สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ต้องขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการที่อยู่ในเขตพื้นที่ของกรมทางหลวงชนบทก่อนดำเนินการ และสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ได้มีหนังสือขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/2337 ลงวันที่ 26 กันยายน 2562 ซึ่งได้มีการสำรวจพื้นที่ร่วมกันเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 2. สำนักการวางผังและพัฒนา ได้มีหนังสือเรียนสำนักการระบายน้ำ เพื่อขอความอนุเคราะห์พิจารณาความเหมาะสมการก่อสร้างสะพานข้ามคลองตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ย่านกะดีจีน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณคลองสะพานพลอย มีความยาว 24 เมตร และบริเวณคลองกุฎีจีน มีความยาว 12 เมตร รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 1705/2343 ลงวันที่ 27 กันยายน 2562 ซึ่งได้มีการประชุมหารือร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 และ 24 ตุลาคม 2562

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดเตรียมโครงการและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:ขออนุมัติจ้างและลงนามสัญญา
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญา
:30%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2504

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2504

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0816

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 65.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.50

100 / 100
2
20.00

100 / 100
3
25.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **