รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) : 1800-0817

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 76.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00
100.0000
100 / 100
2
65.00
100.0000
100 / 100
3
76.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 31กรกฎาคม2562 -เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและ ราคากลาง เมื่อวันที่ 29สิงหาคม2562 -เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่ 4กันยายน2562 -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณา ข้อเสนอฯของที่ปรึกษาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี คะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวม มากที่สุด ได้แก่กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาบริษัทโชติจินดา คอนซันแตนท์จำกัด และบริษัทออโรสจำกัด เมื่อวันที่ 30ตุลาคม2562 -คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ ขออนุมัติ สั่งจ้างที่ปรึกษาฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 7พฤศจิกายน2562 -ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯเมื่อวันที่ 22พฤศจิกายน2562 -ส่งสำเนาสัญญางานจ้างที่ปรึกษาฯแก่สำนักบริหาร หนี้สาธารณะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาฯโดยกลุ่มที่ปรึกษาฯ ส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น(InceptionReport) ในวันที่20ธันวาคม2562และประชุมคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุฯในวันที่25ธันวาคม2562ณห้องประชุม ชั้น4สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯวันที่9มกราคม2562 -กลุ่มที่ปรึกษาฯได้เข้าร่วมประชุมหารือเกณฑ์การแบ่ง กลุ่มประเภทสถานีและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มี ศักยภาพให้เป็นพื้นที่ต้นแบบกับคณะกรรมการดำเนิน งานจ้างฯก่อนดำเนินการต่อไป (ระบุตามTORข้อ 6.2.6และ6.3.1) เมื่อวันที่21มกราคม2563 -ประชุมหารือเกณฑ์การแบ่งกลุ่มประเภทสถานีและ เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ ต้นแบบตามTOR ข้อ6.2.6 และ6.3.1 เมื่อวันที่21มกราคม2563 -ประชุมหารือการจัดทำผังแม่บทและเกณฑ์การ คัดเลือกพื้นที่ต้นแบบโดยรอบสถานีขนส่งมวลชน เมื่อวันที่ 19กุมภาพันธ์2563 -ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นร่างผังแม่บท การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยรอบสถานี เมื่อวันที่11มีนาคม2563ณโรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง -ประชุมหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯพิจารณา ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานประชาชน และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเรื่องร่างผังแม่บท การพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่ง มวลชน(TOD)และร่างผังแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยรอบสถานีเมื่อวันที่19มีนาคม2563 -กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯส่งเล่มรายงานการศึกษา ขั้นกลางเมื่อวันที่20มีนาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ประชุมตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯเมื่อวันที่ 7เมษายน2563 -อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงินงวดที่2จำนวนเงิน 5,875,000 บาท(รายงานการศึกษาขั้นกลาง) -ได้ดำเนินการหารือการคัดเลือกโครงการนำร่อง จำนวนไม่น้อยกว่า2โครงการพร้อมทั้งเตรียมการ ประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนผังการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสง มวลชน(TOD)และการจัดประชุมกลุ่มย่อยฯใน เดือนกรกฎาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการศึกษาพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน โดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่จะพัฒนาให้การเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่งมวลชน และส่งเสริมการเข้าสู่สถานีโดยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล 2. TOD (Transit Oriented Development) หมายถึง การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชน โดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่จะพัฒนา ซึ่งจะส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่งมวลชน และส่งเสริมการเข้าสู่สถานีโดยลดปริมาณการใช้รถส่วนบุคคล ซึ่งจะมีการเชื่อมโยงเครือข่ายการคมนาคมขนส่งเพื่อสร้างทางเลือกแก่ประชาชน หรือสามารถเดินทางโดยทางเท้าในเวลาประมาณ 5 นาที ในระยะรัศมีประมาณ 500 – 1000 เมตร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับถึงการส่งรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) 2. แผนปฏิบัติการของพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) โดยระบุถึงแนวทางวิธีการและมาตรการทางผังเมือง ในการพัฒนาพื้นที่เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด