ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) : 18000000-2505

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)เป็นการศึกษาเพิ่มเติมจากที่ศึกษาในโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 4) เพื่อให้สอดคล้องและรองรับกับแผนการพัฒนาระบบรางของรัฐบาลที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่ เป็นการส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองกระชับ (Compact City) สร้างความสมดุลของที่อยู่อาศัยและแหล่งงาน (Job Housing Balance) ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้เต็มตามศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งมีการคมนาคมขนส่งที่เป็นระบบสอดคล้องกัน ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถเดินทางเข้า-ออกได้อย่างสะดวกและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำมาปรับปรุงข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครฉบับใหม่ (ปรับปรุงครั้งที่ 4) ในบริเวณรอบสถานีขนส่งมวลชนให้มีความเหมาะสมต่อไป โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 มาตรา 26/1 การแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะได้ในภายหลัง TOD หรือ Transit Oriented Development คือการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งโดยผสมผสานการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ที่จะพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพักอาศัยใกล้กับสถานีขนส่ง และส่งเสริมการเข้าสู่สถานีโดยลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ส่งเสริมการเดินทางโดยทางเท้าในเวลาประมาณ 5 นาที ในระยะรัศมีประมาณ 500 – 1000 เมตร มีการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งเพื่อสร้างทางเลือกแก่ประชาชนและเป็นการกระจายความเจริญของเมืองออกไปในทิศทางต่าง ๆ ทำให้ประชาชนมีความสะดวกสบายในการสัญจรนอกจากนี้ยังทำให้เกิดการประหยัดพลังงาน ลดปริมาณยานพาหนะ และสามารถช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อศึกษา วิเคราะห์ พื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน เพื่อส่งเสริมเมือง หรือพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนให้เกิดความกระชับ (Compact) 2.เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use) 3.เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการ และมาตรการทางผังเมือง ในการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

เป้าหมายของโครงการ

จัดทำผังแม่บท (Masterplan) แนวทางการออกแบบ (Design Guide line) มาตรการทางผังเมือง และแผนปฏิบัติการ (Action plan) ของพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) เพื่อส่งเสริมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองกระชับ (Compact City) และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน (Mixed-Use) จำนวนไม่น้อยกว่า 5 บริเวณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-25)

90.00

25/9/2563 : -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อคัดเลือกโครงการนำร่อง2โครงการ เมื่อวันที่31สิงหาคม2563ห -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญา เมื่อวันที่14กันยายน2563 -ประชุมหารือการออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบก่อสร้างโครงการนำร่องร่วมกับสำนักการระบายน้ำ เมื่อวันที่18กันยายน2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่21กันยายน2562 -ขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ (ผอ.สวพ.) เมื่อวันที่22กันยายน2563 -ส่งร่างบันทึกต่อท้ายสัญญาฯให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่22กันยายน2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน จำนวน5ครั้ง ในระหว่างวันที่29กรกฎาคม-6สิงหาคม2563 เรียบร้อยแล้ว จัดประชุมหารือแนวทางการพัีฒนาโครงการนำร่องเพื่อออกแบบรายละเอียดและจัดทำแบบก่อสร้างจำนวน2โครงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตบางกะปิ คลองสาน และธนบุรี เมื่อวันที่19สิงหาคม2563 ห้องประชุมสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ชั้น4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน เอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและรับฟังคามคิดเห็นแผนผังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โดยครั้งที่1 ประชุมสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีประตูน้ำ ในวันพุธที่29กรกฎาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ โรงแรมเดอะเบสท์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ เขตราชเทวี และเตรียมจัดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2-5 ดังนี้ ครั้งที่2 -แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีบางขุนพรหม ในวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพ เขตพระนคร ครั้งที่3-แนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีวงเวียนใหญ่ ในวันจันทร์ที่3สิงหาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ อาคารเคเอ็กซ์ ชั้น7 เขตคลองสาน ครั้งที่4-แนทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีลำสาลีในวันพุธที่5สิงหาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ โรงแรมเดอะแกรนด์โฟร์วิงส์คอนเวนชั่น เขตบางกะปิ ครั้งที่5-แนทางการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีเตาปูน ในวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2563 เวลา9.00-12.00 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยีคอมเพล็กซ์ อาคารซี ชั้น6 เขตจตุจักร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-06-26)

76.00

26/6/2563 : -อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่2 รายงานการศึกษาขั้นกลาง จำนวนเงิน5,875,000บาท -ได้ดำเนินการหารือการคัดเลือกโครงการนำร่องจำนวนไม่น้อยกว่า2โครงการพร้อมทั้งเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับแผนผังการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนสงมวลชน (TOD)และการจัดประชุมกลุ่มย่อยฯในเดือนกรกฎาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.00 (2020-05-26)

74.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างรอเบิกจ่ายเงินงวดที่2 จำนวนเงิน 5,875,000 บาท (รายงานการศึกษาขั้นกลาง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-04-28)

71.00

28/4/2563 : -ประชุมตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อวันที่7เมษายน2563 และอยู่ระหว่างเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินงวดที่2 (รายงานการศึกษาขั้นกลาง) จำนวนเงิน 5,875,000บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : -ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นร่างผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยรอบสถานี เมื่อวันที่11มีนาคม2563ณโรงแรมบางกอกชฎา เขตห้วยขวาง -ประชุมหารือร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯพิจารณาความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชนและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เรื่องร่างผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD) และร่างผังแนวความคิดการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบโดยรอบสถานีเมื่อวันที่19มีนาคม2563 -กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นกลางเมื่อวันที่20มีนาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-02-26)

58.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -ลงนามสัญญาจ้างฯ เมื่อวันที่22พฤศจิกายน2562 -ส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น(Inception Report) เมื่อวันที่20ธันวาคม2563 -ประชุมหารือเกฑ์การแบ่งกลุ่มประเภทสถานีและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ต้นแบบตามTOR ข้อ6.2.6 และ6.3.1 เมื่อวันที่21มกราคม2563 -ประชุมหารือการจัดทำผังแม่บทและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบโดยรอบสถานีขนส่งมวลชนเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-01-29)

51.00

29/1/2563 : -ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2562 -กลุ่มที่ปรึกษาฯส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) เมื่อวันที่20ธันวาคม2562 -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ เมื่อวันที่25ธันวาคม2562 -รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯแก่หน่วยงานเมื่อวันที่9มกราคม2562 -กลุ่มที่ปรึกษาฯได้เข้าร่วมประชุมหารือเกณฑ์การแบ่งกลุ่มประเภทสถานีและเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพให้เป็นพื้นที่ต้นแบบกับคณะกรรมการดำเนินงานจ้างฯก่อนดำเนินการต่อไป (ระบุตามTORข้อ 6.2.6และ6.3.1)เมื่อวันที่21มกราคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : -ส่งสำเนาสัญญางานจ้างที่ปรึกษาฯแก่สำนักบริหารหนี้สาธารณะและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง -ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาจ้าง โดยกลุ่มที่ปรึกษาฯส่งเล่มรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 และประชุมคณะกรรมการตรวจรับพสดุฯในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 4 สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-27)

40.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนล 1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา พิจารณาข้อเสนอฯของที่ปรึกษา และคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา บริษัทโชติจินดา คอนซันแตนท์ จำกัด และบริษัทออโรสจำกัด เมื่อ 30 ตค.2562 2.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ เจรจาต่อรองราคากับที่ปรึกษา เมื่อ 31 ตค. 2562 3.คณะกรรมการฯได้รายงานผลการพิจารณาดำเนินงานจ้างฯ แก่หัวหน้าหน่วยงน เื่อ 31 ตค.2562 4.ได้ขออนุมัติให้สั่งจ้างที่ปรึกษาฯ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อ 7 พย.2562 5.ประกาศผลและแจ้งผลแก่ที่ปรึกษา เมื่อ 7 พย.2562 6.ส่งร่างสัญญาให้นิติกรตรวจ เมื่อ 14 พย.2562 และที่ปรึกษาฯได้นำส่งหลักฐานลงนามในสัญญ่าฯ เมื่อวันที่ 21 พย. 2562 7.ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อ 22 พย.2562 7.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-10-28)

35.00

28/10/2562 : -ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2562 -เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลาง เมื่อ 29 ส.ค.2562 -เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ เมื่อ 4 กันยายน 2562 -ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอฯ ตามรายชื่อที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อ 23 ก.ย.2562 -ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.2562 และขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการคัดเลือก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำขอบเขตงานและราคากลาง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำขอบเขตงานและราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-09-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-02 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการด้านงบประมาณจนได้รับการอนุมัติเงินงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2505

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2505

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0817

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการศึกษาและวางแผนพัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพรอบบริเวณสถานีขนส่งมวลชน (TOD)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
76.00

100 / 100
4
90.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **