รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง : 1800-0819

ค่าเป้าหมาย ผังแม่บท : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ ผังแม่บท : 78.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผังแม่บท)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00
100.0000
100 / 100
2
65.00
100.0000
100 / 100
3
78.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน จ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลางเมื่อวันที่ 25กรกฎาคม2562 -เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก และอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้าง ที่ปรึกษาฯเมื่อวันที่11กันยายน2562 -คณะกรรมการฯขออนุมัติสั่งจ้างและแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯเมื่อวันที่ 14พฤศจิกายน2562 -ลงนามในสัญญาจ้างฯเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2562 -อยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณา การตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯรายงานผลการตรวจรับ พัสดุฯวันที่20มกราคม2563 -ออกสำรวจภาคสนามร่วมกับที่ปรึกษาเมื่อวันที่ 21มกราคม2563 -เตรียมการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองบุรี และพื้นที่ต่อเนื่อง ในวันที่5มีนาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษา ขั้นกลางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุม เพื่อพิจารณาวันที่16เมษายน2563 -เตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับ รายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุม กลุ่มย่อยในเดือนกรกฎาคม2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง หมายถึง ผังแม่บทการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร จำนวน ๔ เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตคลองสามวา เขตสะพานสูง และเขตคันนายาว โดยกำหนดบทบาท นโยบาย กลยุทธ์ แนวคิดการพัฒนา เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เติบโตตามผังเมืองรวมอย่างเต็มศักยภาพและมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่โดยรอบ 2. ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง หมายถึง ผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณ ที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์ บทบาท แนวคิด แนวทาง การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ และแผนผังต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนผลการศึกษาร่างรายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ไม่ระบุ หรือ ไม่สนับสนุนแผนฯ ฉบับนี้... ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด