ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง : 18000000-2507

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

90

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 90

เจ้าหน้าที่สำนักงานวางผังเมือง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อส่งเสริมให้ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีมีการพัฒนาตามบทบาทและศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งเป็นทั้งศูนย์บริการชุมชนและพื้นที่โดยรอบ และศูนย์เปลี่ยนถ่ายระบบคมนาคมฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครตามนโยบายการพัฒนาด้วยการใช้ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และเพื่อเป็นกรอบชี้นำ การพัฒนาเมืองอย่างเหมาะสม ด้วยการแบ่งพื้นที่เป็นบริเวณหรือย่านต่างๆ พร้อมกำหนดบทบาทบริเวณและย่านต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสมดุลระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย ลดความจำเป็น ในการเดินทาง ส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนสอดคล้องกับโครงการระบบขนส่งมวลชน จึงจำเป็นต้องมีการวางผังเพื่อออกแบบและพัฒนา ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปพัฒนาให้เป็นพื้นที่นำร่องอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑.เพื่อวางผังแม่บทและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่องให้มีบทบาทหน้าที่เป็นศูนย์พาณิชยกรรมชุมชนชานเมืองตามที่กำหนดในผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ๒.เพื่อกำหนดมาตรการทางกฎหมายและเครื่องมือทางผังเมือง ในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรี ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน ๒.๓ เพื่อส่งเสริมและประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาพื้นที่และตอบสนองความต้องการอย่างเหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

๑.จัดทำผังแม่บทการพัฒนาและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ๒.กำหนดมาตรการและเครื่องมือทางผังเมืองเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-09-25)

90.00

25/9/2563 : -จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการ ครั้่งที่2 เมื่อวันที่8กันยายน2563 -ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯพิจารณาการขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ เมื่อวันที่14กันยายน2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่21กันยายน2562 -ขออนุมัติขยายเวลาทำการตามสัญญาฯ (ผอ.สวพ.) เมื่อวันที่22กันยายน2563 -ส่งร่างบันทึกต่อท้ายสัญญาฯให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่23กันยายน2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง การออกแบบรายละเอียดและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในวันที่8กันยายน2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่1 เมื่อวันที่16กรกฎาคม2563เวลา9.00-12.30ย. ณ ห้องประชุมจันทร์สว่าง บริษัทจันทร์สว่างเฮิร์บเบิลไลน์ จำกัด เขตคันนายาว และเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมือง และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน ภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โครงการครั้งที่2ในเดือนกันยายน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 78.00 (2020-06-26)

78.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อยในเดือนกรกฎาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :สถานการณ์ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมได้

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-05-26)

77.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะ ผังออกแบบชุมชนเมืองและการจัดประชุมกลุ่มย่อย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.00 (2020-04-28)

71.00

28/4/2563 : ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นกลาง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ประชุมเพื่อพิจารณา วันที่16เมษายน2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-25)

65.00

25/3/2563 : จัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในวันที่5มีนาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.00 (2020-02-26)

58.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน -ลงนามในสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562 -ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report) วันที่27ธันวาคม2562 -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯ วันที่20มกราคม2563 -ออกสำรวจภาคสนามร่วมกับที่ปรึกษาเมื่อวันที่21มกราคม2563 -เตรียมการจัดประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงาน ประชาชน และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โครงการพัฒนาศูนย์ชุมชนชานเมืองบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง ในวันที่5มีนาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 51.00 (2020-01-29)

51.00

29/1/2563 : -ลงนามสัญญาวันที่28พฤศจิกายน2562 -ที่ปรึกษาส่งงานงวดที่1 รายงานการศึกษาขั้นต้น (Inception Report)วันที่27ธันวาคม2562 -ที่ปรึกษานำเสนอรายงานการศึกษาขั้นต้น(Inception Report)วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจรับรายงานการศึกษาขั้นต้น วันที่7มกราคม2563 -คณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ รายงานผลการตรวจรับพัสดุฯวันที่20มกราคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-12-25)

45.00

25/12/2562 : ลงนามสัญญาเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 39.00 (2019-11-27)

39.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณาข้อเสนอฯของที่ปรึกษาและคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคะแนนตามเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านราคารวมมากที่สุด ได้แก่ บริษัทพีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัทชาญคอนซัลแตนท์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 พย. 2562 2.คณะกรรมการฯ เจรจาต่อรองราคากับที่ปรึกษา เมื่อวันที 7 พย.2562 3.คณะกรรมมการฯ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 12 พย.2562 4.คณะกรรมการฯ ขออนุมัติสั่งจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงาน เมื่อวันที่ 14 พย.2562 5.คณะกรรมการฯ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและแจ้งผลการพิจารณาแก่ที่ปรึกษาทุกราย เมื่อวันที่ 14 พย.2562 6.ส่งร่างสัญญาฯให้นิติกรตรวจ เมื่อวันที่ 19 พย.2562 7.เตรียมการลงนามสัญญาในวันที่ 28 พย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-10-28)

35.00

28/10/2562 : -แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและกำหนดราคากลาง เมื่อ 25 ก.ค.2562 -เห็นชอบร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาและราคากลางเมื่อ 9 ก.ย.2562 -เห็นชอบดำเนินการจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีคัดเลือกและอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาฯ แล้ว เมื่อ 11 ก.ย.2562 -ส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ยื่นข้อเสนอฯ ตามรายชื่อที่ได้รับจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ เมื่อ 2 ต.ค 2562 -ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ จำนวน 5 ราย เมื่อ 24 ต.ค. 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำขอบเขตงาน(TOR) และราคากลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนได้ตัวผู้รับจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-09-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ด้ำเนินการด้านงบประมาณจนได้รับการอนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-09-02 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติจ้างถึงลงนามในสัญญาจ้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญา
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2507

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2507

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0819

ตัวชี้วัด : ผังแม่บทการพัฒนาพื้นที่ศูนย์ชุมชนชานเมืองมีนบุรีและพื้นที่ต่อเนื่อง

ค่าเป้าหมาย ผังแม่บท : 1

ผลงานที่ทำได้ ผังแม่บท : 90

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ผังแม่บท)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00

100 / 100
2
65.00

100 / 100
3
78.00

100 / 100
4
90.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **