รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 1800-0820

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 56.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.86
100.0000
100 / 100
2
30.70
100.0000
100 / 100
3
45.26
100.0000
100 / 100
4
56.50
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 223,822,800.- บาท - ยอดเบิกจ่าย 28,773,085.01.- บาท ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,005,950.- บาท ยอดเบิกจ่าย 68,167,260.30.- บาท ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 219,104,950.- บาท ยอดเบิกจ่าย 99,162,800.96.- บาท ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 210,501,964.- บาท ยอดเบิกจ่าย 118,935,141.18.- บาท ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-ความสำเร็จของการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 รวม 7 หมวดรายจ่าย และการเบิกจ่ายเงินงบกลางทุกประเภทที่ได้รับจัดสรร ในปีงบประมาณ 2559 ตามที่หน่วยงานยืนยันว่าสามารถดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ 2559

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-ประเมินผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดที่ 2.1.2

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด