ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 18000000-2508

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

56.5

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 56.5

นางสาวลัดดาวัลย์ ภูตินันท์ โทร.3011

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

18010000/18010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนาการเบิกจ่ายเงินตามแผนงบประมาณประจำปีให้รวดเร็วเป็นไปตามแผนปฏิบัติการเบิกจ่ายเงิน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับงบประมาณหลังปรับโอน ณ สิ้นไตรมาส ของสำนักผังเมืองได้ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.50 (2020-09-28)

56.50

28/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 210,501,964.- บาท ยอดเบิกจ่าย 118,935,141.18.- บาท ณ วันที่ 21 กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 48.76 (2020-08-25)

48.76

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 219,158,850.- บาท ยอดเบิกจ่าย 106,871,394.60.- บาท ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.44 (2020-07-30)

45.44

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 219,104,950.- บาท ยอดเบิกจ่าย 99,568,388.75.- บาท ณ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.26 (2020-06-26)

45.26

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 219,104,950.- บาท ยอดเบิกจ่าย 99,162,800.96.- บาท ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.13 (2020-05-29)

41.13

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 208,441,950.- บาท ยอดเบิกจ่าย 85,740,901.35.- บาท ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.11 (2020-04-29)

32.11

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,005,950.- บาท ยอดเบิกจ่าย 71,284,754.66.- บาท ณ วันที่ 22 เมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.70 (2020-03-26)

30.70

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,005,950.- บาท ยอดเบิกจ่าย 68,167,260.30.- บาท ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.07 (2020-02-27)

22.07

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,122,800.- บาท ยอดเบิกจ่าย 50,423,393.87.- บาท ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.42 (2020-01-27)

17.42

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 222,122,800.- บาท ยอดเบิกจ่าย 38,700,394.51.- บาท ณ วันที่ 22 มกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 12.86 (2019-12-25)

12.86

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 223,822,800.- บาท - ยอดเบิกจ่าย 28,773,085.01.- บาท ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.28 (2019-11-28)

0.28

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 223,822,800.- บาท - ยอดเบิกจ่าย 621,200.07.- บาท ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.13 (2019-10-31)

0.13

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-งบประมาณประจำปีรวมเบิกจ่าย 5 หมวดรายจ่าย งบประมาณหลังปรับโอน 120,970,700.-บาท ยอดเบิกจ่าย 162,827.-บาท ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

** อุปสรรคของโครงการ :ปัญหาอุปสรรคตามที่ สภส. สวผ. และสพฟ. แจ้ง

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2508

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2508

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0820

ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 56.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.86

100 / 100
2
30.70

100 / 100
3
45.26

100 / 100
4
56.50

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **