รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 1800-0823

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99
100.0000
100 / 100
2
49.98
100.0000
100 / 100
3
74.97
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อคัดเลือก งานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาวัดความเสี่ยง ในการทำงาน จำนวน 2 งาน 2. เสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงาน รับทราบ และเห็นชอบให้ดำเนินการ 3. ส่งโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นที่ 2 ข้อ 2.2 ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำหนด ส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและ กำกับติดตามโครงการ (แผน OCC3 63)พร้อมแนบ หลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย ส่งรายงาน ภายในเดือนเมษายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่ง หลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนที่ได้วางไว้ 1. ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนัก อนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทาง การดำเนินงานและหารือร่วมกันในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมีการปรับแนวทาง การประเมินผล กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19) 2. จัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท1701/1893 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร หมายถึงการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร และได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะผู้ประเมิน เพื่อให้หน่วยงานให้ความสำคัญต่อการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มีกลไกการบริหารงาน ที่มีมาตรฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างความพึงพอใจต่อประชาชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-ประเมินผลสำเร็จตามกรอบการประเมินและเกณฑ์การให้คะแนนในตัวชี้วัดมิติที่ 4

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด