ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน : 18000000-2511

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายนิพนธ์ สวนสมัย โทร.3006

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสุขอนามัยที่ดีแก่บุคลากรกรุงเทพมหานคร ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานครระยะ 20 ปี ระยะที่ 1 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงาน (Quality of Work Life)

18010000/18010000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-28)

100.00

28/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท1701/1893 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.63 (2020-08-25)

91.63

2020-8-25 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมครบทุกขั่นตอนแล้ว พร้อมจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กท1701/1893 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.30 (2020-07-30)

83.30

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 โดยกำหนดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานและหารือร่วมกันในวันพุทธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เนื่องจากมีการปรับแนวทางการประเมินผล กรณีหน่วยงานได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 74.97 (2020-06-26)

74.97

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.64 (2020-05-29)

66.64

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.31 (2020-04-29)

58.31

29/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ดำเนินการในขั้นที่ 2 ข้อ 2.2 ส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ(แผน OCC 63)พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่ายเมษายน 2563 เมื่อ 9 เมษายน 2563 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ในช่วงที่ 4 กำหนดส่งหลักฐานให้สำนักอนามัยภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.98 (2020-03-26)

49.98

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการในขั้นที่ 2 ข้อ 2.2 ดำเนินโครงการตามแผนงาน กำหนดส่งสำเนาแบบรายงานผลการดำเนินงานและกำกับติดตามโครงการ (แผน OCC3 63)พร้อมแนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องและภาพถ่าย ส่งรายงานภานในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.65 (2020-02-27)

41.65

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนงาน การกำกับติดตามผลการดำเนินโครงการ และส่งผลการดำเนินงานให้สำนักอนามัย ภายในเดือนเมษายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.32 (2020-01-27)

33.32

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างแจ้งแนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ทุกส่วนราชการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.99 (2019-12-25)

24.99

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างส่งโครงการและแผนปฏิบัติงานโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2019-11-28)

16.66

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-อยู่ระหว่างเสนอมติที่ประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบ และเห็นชอบให้ดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-31)

8.33

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...-ทบทวน วิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินอันตรายจากการทำงาน เพื่อคัดเลือกงานที่มีความเสี่ยงสูง นำมาวัดความเสี่ยงในการทำงาน จำนวน 2 งาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2511

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2511

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0823

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
24.99

100 / 100
2
49.98

100 / 100
3
74.97

100 / 100
4
100.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **