รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาขน : 1800-0824

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 6 ราย คือ 1.นายเสมา จงไชโย เรื่องขออนุเคราะห์เปลี่ยนแปลง ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวม กรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัังที่4) ผู้รับผิดชอบ ได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 1704/2999 ลว.2 พย.2562) 2.นายพลาเดช อรัณยะนาค เรื่อง ขอตรวจสอบ แนวถนนโครงการในอนาคต ผู้รับผิดชอบได้ทำ หนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 174/2834 ลว.26 พย.2562) 3.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอให้ชี้แจง ข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ พิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีนางสาวพีรญาสว่างวงศ์ และนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอให้พิจารณาและ หาข้อเท็จจริงที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ไม่ระบุพื้นที่โล่งในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวัน ออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือ ตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ ที่ กท 1704/2028 ลว.20 พย.2562) 4.นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ กับพวก เรื่องขอทราบผล การพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณ คลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบ เรียบร้อยแล้ว (ที่ กท1704/2742 ลว.14พย.2562) 5.โครงการ RNP ขออนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนสี การใช้ประโยชน์ที่ดิน จาก”ประเภทอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรม ก.1-11” เป็น “ประเภท พาณิชยกรรม พ.1 – พ.8” ผู้รับผิดชอบได้สำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตอบ ข้อหารือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา 6.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของ กรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจ พื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตอบ ข้อหารือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 8 ราย คือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเรื่องขอให้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตกใน โครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพ มหานคร (ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบ ร้อยแล้ว) หนังสือที่ กท1704/191 ลงวันที่ 15มกราคม2563 2.โครงการ RNP ขออนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนสี การใช้ประโยชน์ที่ดิน จากประเภทอนุรักษ์ชนบท และเกษตรกรรม ก.1-11เป็นประเภทพาณิชยกรรม พ.1 - พ.8 ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/43 ลงวันที่9มกราคม2563 3.การรถไฟแห่งประเทศไทยขอพิจารณาผ่อนปรน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะข้อกำหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่หยุดรถบางระมาดเขตตลิ่งชัน (สีเขียวลาย)ให้ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ก่อสร้างที่อยู่ อาศัยได้ ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจพื้นที่ เรียบร้อยแล้ว 4.การรถไฟแห่งประเทศไทยขอพิจารณาผ่อนปรน หรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะข้อกำหนดการใช้ ประโยชน์ที่ดินบริเวณที่หยุดรถบางระมาดเขตตลิ่งชัน (สีเขียวลาย)ให้ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการ รถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ก่อสร้างที่อยู่ อาศัยได้ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ พร้อมจัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/312 ลงวันที่4กุมภาพันธ์2563 5.ตัวแทนหมู่บ้านปัญญาอินทรา หมู่บ้านเดอะธารา และชุมชนริมคลองบางชันขอทราบรายละเอียด ขั้นตอนการปิดประกาศร่างผังเมืองรวมกรุงเทพ มหานครและการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วน ได้เสีย ภายหลังปิดประกาศร่างผังเมืองรวมฯ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อม จัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท1704/498 ลงวันที่25กุมภาพันธ์2563 6..นายอัศวิน คูร์พิพัฒน์ เรื่องสอบถามความคืบหน้า และการดำเนินงาน (นโยบายโครงการเวนคืนและ ขยายเขตทางถนนในหมู่บ้านวิชิตนคร) ผู้รับผิดชอบ ได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่ กท 1704/547ลงวันที่2มีนาคม2563 7.นายพรชัย ทองสัมฤทธิ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ ในการช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองสอง ต้นนุ่นฝั่งตะวันออก ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบ เรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่กท1704/605ลงวันที่ 10มีนาคม2563 8.ประธานสภา เรื่องขอทราบผลการพิจารณากำหนด การใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวาคลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่กท1704/674ลงวันที่18มีนาคม2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-มีผู้ยื่นหารือจำนวน9ราย คือ 1.สำนักพัฒนาสังคมเสนอให้สำนักการวางผังและ พัฒนาเมืองพิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นกรณีที่อยู่อาศัย ภายใต้การดำเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติหรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในพื้นที่สีเขียวหรือสีเขียวลาย เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในร่างกฎ กระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือจัดส่ง หนังสือแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/871ลงวันที่ 13เมษายน2563 2.หมู่บ้านปัญญาอินทราขอทราบผลการพิจารณา ข้อคัดค้านเรื่องข้อกำหนดโครงการพัฒนาขนาด ใหญ่ (PUD) และกำหนดวันปิดประกาศร่าง ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่ง ตามหนังสือที่กท 704/951ลงวันที่24เมษายน2563 3.บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)ในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จากประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณ ย.1-5 เป็น ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เพื่อให้สามารถทำโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัย ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดแปลงที่ดิน50ตารางวา บ้านแฝดและบ้านแถวได้ ผู้รับผิดชอบงาน ดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งตามหนังสือ ที่ กท1704/1102 ลงวันที่15พฤษภาคม2563 4.นายณรงค์ฤทธิ์ สุดทองคงและนาวสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ เรื่องขอชี้แจงข้อเท็จจริงและขอ ให้พิจารณาแก้ไขแผนผังแสดงที่โล่ง ล.5-33 ตาม ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ที่ กท 704/1011ลงวันที่ 30เมษายน2563) 5.บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด(มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองรวมฯ(ปรับปรุง ครั้งที่4)ในเขตพญาไทจากประเภทพาณิชยกรรม บริเวณพ.5-12 เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่น มาก ย.13 ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่ง ตามหนังสือที่กท1704/1167ลงวันที่ 21พฤษภาคม2563 6.สำนักงานเขตตลิ่งชันแจ้งเรื่องบริษัทพฤกษา เรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน)ขอเปลี่ยนแปลง ร่างผังเมืองรวมฯ(ปรับปรุงครั้งที่4)ในแขวง บางระมาดเขตตลิ่งชันจากประเภทที่อยู่อาศัย หนาแน่นน้อยบริเวณ ย.1-5เป็นประเภทที่อยู่ อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เพื่อให้สามารถทำ โครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ขนาดแปลงที่ดิน50ตารางวา บ้านแฝดและบ้าน แถวได้ ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดส่งตาม หนังสือที่กท1704/1298ลงวันที่4มิถุนายน2563 7.บริษัทกรุงเทพบ้านและที่ดินจำกัด(มหาชน)ขอ ตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน เนื่องจากแปลงที่ดินอยู่ ในแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมฯสาย ก18 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการขออนุญาต จัดสรรที่ดิน ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่ง ตามหนังสือที่กท1704/1319วันที่8มิถุนายน2563 8.สำนักงานเขตบางบอน ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับการก่อสร้างที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในร่างผังเมืองรวมฯ (ปรับปรุงครั้งที่4)และปลัดกรุงเทพมหานครมอบ สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณา ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาและนำเรียน ปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว ตามหนังสือที่กท 1704/1328ลงวันที่8มิถุนายน2563 9.บริษัทขนส่งจำกัดขอติดตามผลการพิจารณา ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสถานี ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)จากการใช้ ประโยชน์ที่ดินประเภทสถาบันราชการบริเวณ ส.-58เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.15 ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งตามหนังสือ ที่กท1704/1421ลงวันที่18มิถุนายน2563 สรุป ทุกรายดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-มีผู้ยื่นหารือจำนวน 12 ราย คือ 1.นายสมคิด ตันทัดวาณิชย์กุล ขอเปลี่ยนแปลงการ ใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ตั้งเดิมของแดนเนรมิตให้ ถูกประเภท จากประเภทสถาบันราชการฯ (สีน้ำเงิน) บริเวณ ส.-18 เป็นประเภทพาณิชยกรรมสีแดงเพื่อให้ สามารถก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ศูนย์การประชุมโรงแรมที่พักอาศัย และสำนักงาน ขนาดใหญ่พิเศษได้ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบ ข้อหารือและจัดส่งแล้วตามหนังสือที่กท1704/1508 ลงวันที่29มิถุนายน2563 2.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสอบถามความ คืบหน้าของการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพฯ (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบ ข้อหารือและจัดส่งแล้วตามหนังสือที่กท1704/1630 ลงวันที่15กรกฎาคม2563 3.บริษัทภัทรบุรีจำกัดขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ที่ดินบริเวณริมถนนสุขุมวิท เขตบางนา จากประเภท ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณ ย.9-32 และประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) บริเวณ พ.5-47 เป็นประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) พ.8 เพื่อวางแผน พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือและจัดส่ง แล้วหนังสือที่กท1704/1637ลว.16กรกฎาคม2563 4.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอให้ พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เรื่องกิจการโรงงานลำดับที่52(2)ผู้รับผิดชอบงาน ได้ดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และหารือผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมถึงแนวทาง การดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและตอบข้อหารือ ตามหนังสือที่กท1704/1506 ลว.29มิถุนายน2563 และจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงผู้ยื่นขอหารือแล้ว 5.นายสมศักดิ์ โอวจริยาพิทักษ์ และนางวันทนีย์ ลออวรเกียรติ เรื่อง ขอคัดค้านถนนสาย ข.39 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือ 6.ตัวแทนหมู่บ้านปัญญาอินทราและพวกขอคัดค้าน การกำหนดมาตรการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Planned Unit Development หรือ PUD) ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคาร ขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารรวมมากกว่า 10,000ตารางเมตรในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนา แน่นน้อย ย.4 (สีเหลือง)ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพฯ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพิจารณาตอบข้อหารือของประชาชนในขอบช่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ภายใน ๒๔.๕ วันทำการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเรื่องที่พิจารณาแล้วเสร็จ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนเรื่องที่ได้รับทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
:เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด