ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร : 18000000-2512

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

33.33

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 33.33

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางผังพื้นที่ตะวันออก ตะวันตก และตอนกลาง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชน ในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคม ขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในพื้นที่ฝั่งตอนกลาง ตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักผังเมือง (19.5 วันทำการ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
มิติที่ ๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
เป้าหมายที่ ๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ %
เป้าประสงค์ที่ ๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-29)

33.33

29/1/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 3 ราย คือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตกในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว) หนังสือที่ กท1704/191 ลงวันที่15มกราคม2563 2.โครงการ RNP ขออนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.1-11 เป็นประเภทพาณิชยกรรม พ.1 - พ.8 ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/43 ลงวันที่9มกราคม2563 3.การรถไฟแห่งประเทศไทยขอพิจารณาผ่อนปรนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่หยุดรถบางระมาดเขตตลิ่งชัน (สีเขียวลาย) ให้ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 2 ราย คือ 1) ราย โครงการ RNP ขออนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.1-11 เป็น ประเภทพาณิชยกรรม พ.1 – พ.8 ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตอบข้อหารือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับชั้น 2)สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตอบข้อหารือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-27)

16.67

27/11/2562 : มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 4 ราย คือ 1.นายเสมา จงไชโย เรื่อง ขออนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัังที่4) ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 1704/2999 ลว.2 พย.62 2.นายพลาเดช อรัณยะนาค เรื่อง ขอตรวจสอบแนวถนนโครงการในอนาคต ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 174/2834 ลว.26 พย.2562 3.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีนางสาวพีรญา สว่างวงศ์ และนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอให้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองไม่ระบุพื้นที่โล่งในโครงการบึงรับน้ำพืนที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ ที่ กท 1704/2028 ลว.20 พย.2562) 4.นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ กับพวก เรื่อง ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 1704/2742 ลว.14 พย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-30)

8.33

30/10/2562 : ไม่มีผู้ยื่นหารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับหนังสือและผู้บังคับบัญชาสั่งการตามลำดับชั้น
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและทำความเข้าใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือตอบข้อหารือ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับและผอ.สวพ.ลงนาม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ออกเลขหนังสือและส่งให้ประชาชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2512

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2512

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0824

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาขน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **