ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภคและข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร : 18000000-2512

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางผังพื้นที่ตะวันออก ตะวันตก และตอนกลาง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การตอบข้อหารือในขอบข่ายของการวางผังเมืองและแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังแสดงโครงการการคมนาคมและขนส่ง แผนผังแสดงที่โล่ง แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นไปตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

18050000/18050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพิจารณาและตอบข้อหารือของประชาชน ในขอบข่ายของการใช้ประโยชน์ที่ดิน แผนผังการคมนาคม ขนส่ง แผนผังที่โล่ง และข้อกำหนดผังเมืองรวมฯ ในพื้นที่ฝั่งตอนกลาง ตะวันออกและตะวันตกของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เพื่อพิจารณาและตอบข้อหารือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโครงการ/กิจกรรมของแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ของสำนักผังเมือง (19.5 วันทำการ)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน3ราย คือ 1.นายสมพร รัตนได้เจริญสุข เรื่องขอความอนุเคราะห์ยกเลิกผังเมืองพื้นที่สีเขคยวลายย่านถนนไมตรีจิต เขตคลองสามวา ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว หนังสือที่ กท1704/2041 ลว.1กันยายน2563 2.ตัวแทนหมู่บ้านปัญญาอินทราและพวก ขอค้ดค้านการกำหนดมาตรการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Planned Unit Development หรือPUD)ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษที่มีพื้นที่อาคารรวมากกว่า10,000ตารางเมตรในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.4(สีเหลือง)ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/1955 ลว.24สิงหาคม2563 3.สำนักการระบายน้ำขอตรวจสอบที่ตั้งและลักษณะโครงการป้องกันชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่อย่างไร ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/1963 ลว.24สิงหาคม2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.67 (2020-08-26)

91.67

26/8/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน5รายคือ 1.ตัวแทนหมู่บ้านปัญญาอินทราและพวก ขอคัดค้านการกำหนดมาตรการโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (Planned Unit Development หรือ PUD)ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่พิเศษ ที่มีพื้นที่อาคารรวมมากกว่า10,000ตารางเมตรในที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.4 (สีเหลือง)ในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ โดยอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับขั้น 2.สำนักการระบายน้ำขอตรวจสอบที่ตั้งและลักษณะโครงการป้องกันชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนมีความสอดคล้องกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือไม่ อย่างไร ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือ โดยอยู่ระหว่างนำเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับขั้น 3.มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ขอปรับเปลี่ยนร่างผังเมืองรวมฯ (ปรับปรุงครั้งที่4) จากการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว) เป็นประเภทสถาบันราชการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ (สีน้ำเงิน) เพื่อจัดตั้งเป็นสถานพยาบาลให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขและก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมสำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร 4.นายสมศักดิ์ โอวจริยาพิทักษ์ และนางวันทนีย์ ลออวรเกียรติ เรื่องขอคัดค้านถนนสาย ข.39 ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว 5.นายสมพร รัตนได้เจริญสุข เรื่องขอความอนุเคราะห์ยกเลิกผังเมืองพื้นที่สีเขียวลายย่านถนนไมตรีจิต เขตคลองสามวา อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือตอบข้อหารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.33 (2020-07-29)

83.33

29/7/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 5 ราย คือ 1)นายสมคิด ตันทัดวาณิชย์กุล ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่ตั้งเดิมของแดนเนรมิตให้ถูกประเภท จากประเภทสถาบันราชการฯ (สีน้ำเงิน) บริเวณ ส.-18 เป็นประเภทพาณิชยกรรมสีแดง เพื่อให้สามารถก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ศูนย์การประชุมโรงแรมที่พักอาศัย และสำนัำงานขนาดใหญ่พิเศษได้ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/1508ลงวันที่29มิถุนายน2563 2)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสอบถามความคืบหน้าของการวางและจัดทำผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/1630 ลงวันที่15กรกฎาคม2563 3)บริษัทภัทรบุรีจำกัด ขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณริมถนนสุขุมวิท เขตบางนา จากประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม) บริเวณ ย.9-32 และประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) บริเวณ พ.5-47 เป็นประเภทพาณิชยกรรม (สีแดง) พ.8 เพื่อวางแผนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/1637 ลงวันที่16กรกฎาคม2563 4)การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอให้พิจารณาแก้แขเพิ่มเติมบัญชีแนบท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 เรื่องกิจการโรงงานลำดับที่52(2)ผู้รับผิดชอบงานได้ดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและหารือผู้อำนวยการส่วนผังเมืองรวมถึงแนวทางการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและตอบข้อหารือตามหนังสือ ที่กท1704/1506 ลงวันที่29มิถุนายน2563และจัดส่งหนังสือทางไปรษณีย์ถึงผ้ยื่นข่่้อหารือเรียบร้อยแล้ว 5)นายสมศักดิ์ โอวจริยาพิทักษ์ และนางวันทนีย์ ลออวรเกียรติ เรื่อง ขอคัดค้านถนนสาย ข.39 อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 :มีผู้ยื่นหารือจำนวน5รายคือ 1.บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด(มหาชน)ขอเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4)ในเขตพญาไทจากประเภทพาณิชยกรรม บริเวณพ.5-12 เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.13 ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งตามหนังสือที่กท1704/1167ลงวันที่21พฤษภาคม2563 2.สำนักงานเขตตลิ่งชันแจ้งเรื่องบริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน)ขอเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)ในแขวงบางระมาดเขตตลิ่งชัน จากประเภทที่อยู่่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณ ย.1-5เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เพื่อให้สามารถทำโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวขนาดแปลงที่ดิน50ตารางวา บ้านแฝดและบ้านแถวได้ ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งตามหนังสือที่ กท1704/1298ลงวันที่4มิถุนายน2563 3.บริษัทกรุงเทพบ้านและที่ดินจำกัด (มหาชน)ขอตรวจสอบแนวเวนคืนที่ดิน เนื่องจากแปลที่ดินอยู่ในแนวถนนโครงการตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร สาย ก18 เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งตามหนังสือ ที่กท1704/1319 ลงวันที่ 8มิถุนายน2563 4.สำนักงานเขตบางบอน ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นสำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงคร้งที่4)และปลัดกรุงเทพมหานครมอบสำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณา ผู้รับผิดชอบดำเนินการพิจารณาและนำเรียนปปปปปปปลัดกรุงเทพมหานครแล้ว ตามหนังสือที่กท1704/1328ลงวันที่8มิถุนายน2563 5.บริษัทขนส่งจำกัดขอติดตามผลการพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) จากการใช้ประโยช์ที่ดินประเภทสถาบันรชการบริเวณ ส.-58 เป็นประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ย.15 ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งตามหนังสือที่กท1704/1421ลงวันที่18มิถุนายน2563 รายที่1-5 ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.67 (2020-05-26)

66.67

26/5/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 3 ราย คือ 1.หมู่บ้านปัญญาอินทราขอทราบผลการพิจารณาข้อคัดค้านเรื่องข้อกำหนดโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ (PUD) และกำหนดวันปิดประกาศร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่กท 1704/951ลงวันที่24เมษายน2563 2.บริษัทพฤกษาเรียลเอสเตทจำกัด (มหาชน) ขอเปลี่ยนแปลงร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่4)ในแขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน จากประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย บริเวณ ย.1-5 เป็น ประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ย.3 เพื่อให้สามารถทำโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยวขนาดแปลงที่ดิน 50 ตารางวา บ้านแฝดและบ้านแถวได้ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/1102 ลงวันที่15พฤษภาคม2563 3.นายณรงค์ฤทธิ์ สุดทองคงและนาวสาววราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบูลย์ เรื่องขอชี้แจงข้อเท็จจริงและขอให้พิจารณาแก้ไขแผนผังแสดงที่โล่ง ล.5-33 ตามร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว ( ที่ กท 1704/1011ลงวันที่ 30เมษายน2563) รายที่1-3ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-28)

58.33

28/4/2563 : มีผู้ยื่นหารือ จำนวน1ราย คือ 1.สำนักพัฒนาสังคมเสนอให้สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองพิจารณาเพิ่มข้อยกเว้นกรณีที่อยู่อาศัยภายใต้การดำเนินการของกรุงเทพมหานคร การเคหะแห่งชาติหรือสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในพื้นที่สีเขียวหรือสีเขียวลาย เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยในร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(ปรับปรุงครั้งที่4) ผู้รับผิดชอบตอบข้อหารือ จัดส่งหนังสือแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/871 ลงวันที่ 13เมษายน2563 -ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด (17วันทำการ)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน4ราย คือ 1)ตัวแทนหมู่บ้านปัญญาอินทรา หมู่บ้านเดอะธารา และชุมชนริมคลองบางชันขอทราบรายละเอียดขั้นตอนการปิดประกาศร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและการพิจารณาคำร้องของผู้มีส่วนได้เสีย ภายหลังปิดประกาศร่างผังเมืองรวมฯ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้วตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท1704/498 ลงวันที่25กุมภาพันธ์2563 2)นายอัศวิน คูร์พิพัฒน์ เรื่องสอบถามความคืบหน้าและการดำเนินงาน (นโยบายโครงการเวนคืนและขยายเขตทางถนนในหมู่บ้านวิชิตนคร) ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่กท1704/547ลงวันที่2มีนาคม2563 3)นายพรชัย ทองสัมฤทธิ์ เรื่องขอความอนุเคราะห์ในการช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่บริเวณคลองสองต้นนุ่นฝั่งตะวันออก ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่กท1704/605ลงวันที่10มีนาคม2563 4)ประธานสภา เรื่องขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือที่กท1704/674ลงวันที่18มีนาคม2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.67 (2020-02-26)

41.67

26/2/2563 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 1 ราย คือ 1.การรถไฟแห่งประเทศไทยขอพิจารณาผ่อนปรนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่หยุดรถบางระมาด เขตตลิ่งชัน (สีเขียวลาย) ให้ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1704/312 ลงวันที่4กุมภาพันธ์2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-29)

33.33

29/1/2563 : มีผู้ยื่นข้อหารือจำนวน 3 ราย คือ 1.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตกในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร (ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว) หนังสือที่ กท1704/191 ลงวันที่15มกราคม2563 2.โครงการ RNP ขออนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.1-11 เป็นประเภทพาณิชยกรรม พ.1 - พ.8 ผู้รับผิดชอบงานดำเนินการตอบข้อหารือพร้อมจัดส่งให้ผู้หารือทราบแล้ว ตามหนังสือที่ กท1704/43 ลงวันที่9มกราคม2563 3.การรถไฟแห่งประเทศไทยขอพิจารณาผ่อนปรนหรือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลักษณะข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน บริเวณที่หยุดรถบางระมาดเขตตลิ่งชัน (สีเขียวลาย) ให้ชุมชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช ก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้ ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-24)

25.00

24/12/2562 : มีผู้ยื่นหารือจำนวน 2 ราย คือ 1) ราย โครงการ RNP ขออนุเคราะห์พิจารณาเปลี่ยนสีการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม ก.1-11 เป็น ประเภทพาณิชยกรรม พ.1 – พ.8 ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตอบข้อหารือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับชั้น 2)สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบงานได้ทำการสำรวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการตอบข้อหารือเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามลำดับชั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.67 (2019-11-27)

16.67

27/11/2562 : มีผู้ยื่นหารือ จำนวน 4 ราย คือ 1.นายเสมา จงไชโย เรื่อง ขออนุเคราะห์เปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินตามร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครัังที่4) ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 1704/2999 ลว.2 พย.62 2.นายพลาเดช อรัณยะนาค เรื่อง ขอตรวจสอบแนวถนนโครงการในอนาคต ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 174/2834 ลว.26 พย.2562 3.สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เรื่อง ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กรณีนางสาวพีรญา สว่างวงศ์ และนายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ขอให้พิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริง ที่สำนักการวางผังและพัฒนาเมืองไม่ระบุพื้นที่โล่งในโครงการบึงรับน้ำพืนที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (หนังสือ ที่ กท 1704/2028 ลว.20 พย.2562) 4.นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ กับพวก เรื่อง ขอทราบผลการพิจารณากำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณคลองคู้บอน คลองบางชัน คลองสามวา คลองพระยาสุเรนทร์ และคลองลำหม้อแตก ในโครงการบึงรับน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบได้ทำหนังสือตอบเรียบร้อยแล้ว (ที่ กท 1704/2742 ลว.14 พย.2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-30)

8.33

30/10/2562 : ไม่มีผู้ยื่นหารือ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับหนังสือและผู้บังคับบัญชาสั่งการตามลำดับชั้น
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ตรวจสอบและทำความเข้าใจ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือตอบข้อหารือ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับและผอ.สวพ.ลงนาม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ออกเลขหนังสือและส่งให้ประชาชน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2512

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2512

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0824

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพิจารณาตอบข้อหารือจากประชาขน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **