รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : 1800-0825

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสำนัก การวางผังและพัฒนาเมือง 2.ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562 3. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (ต.ค. - พ.ย. 62) - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 - ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน - งานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน - รายงานการศึกษา (6 เรื่อง) - ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักฯ (11 เรื่อง) - ปฏิทินกิจกรรมของสำนักฯ (4 ครั้ง) - ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (3 ราย) - ประกาศขายทอดตลาด/ประกาศ (7 เรื่อง) 4. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ธ.ค.62) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ข่าวและภาพกิจกรรม 6 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำวน 2 ครั้ง - จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ ปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล เว็บไซต์ (1 - 31 ม.ค. 63) จำนวน 8 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ข่าวและภาพกิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำวน 2 ครั้ง 2. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 29 ก.พ. 63) จำนวน 12 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 1 เรื่อง - ประกาศรับสมัครและคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ข่าวและภาพกิจกรรม 1 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำวน 2 ครั้ง - ข้อมูลด้านแผนของ สวพ. 6 เรื่อง 3. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 มี.ค.63) จำนวน 10 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง - ประกาศผลการสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 เรื่อง - ผลงานทางวิชาการของข้าราชการในหน่วยงาน จำนวน 3 ราย - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำนวน 2 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูล เว็บไซต์ (1 - 30 เม.ย.63) จำนวน 10 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 5 เรื่อง - เผยแพร่ข่าว/กิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตาม ITA พ.ศ. 2563 2. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 พ.ค. 63) จำนวน 14 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) 3. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 มิ.ย. 63) จำนวน 18 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง - เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง - ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ก.ค. 63) จำนวน 16 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 10 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง - เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง - แจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอเปิดใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของ กทม. - ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลงในเว็บไซต์ใหม่ 2. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ส.ค. 63) จำนวน 28 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 9 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง - เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 15 เรื่อง - ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่ 3. ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 ก.ย. 63) จำนวน 10 เรื่อง - เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง - เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง - ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. หน่วยงาน หมายถึง สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ๒. เว็บไซต์ หมายถึง เว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการ คูณด้วย 100 หารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กิจกรรม/การดำเนินการต่าง ๆ บนเว็บไซต์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด