ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : 18000000-2513

สำนักการวางผังและพัฒนาเมือง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาว (3024)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน กลยุทธ์พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติราชการ เพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่วยงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักผังเมืองจึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และ Facebook สำนักผังเมือง เพื่อดำเนินการบริการข้อมูลผังเมืองผ่านระบบอินเตอร์เน็ตให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและดำเนินการปรับปรุงข้อมูลข่าวสารและยังเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมืองในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้เป็นปัจจุบัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ

18030000/18030000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมือง - เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ด้านผังเมือง - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสำนักผังเมือง

เป้าหมายของโครงการ

- ปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองอย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี - ส่งรายงานเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักผังเมืองเสนอผู้บริหาร เดือนละหนึ่งครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 ก.ย. 63) 1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง 2. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง 3. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง 4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 5. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.66 (2020-08-31)

91.66

31/8/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ส.ค. 63) 1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 9 เรื่อง 2. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง 3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 4. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 15 เรื่อง 5. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.33 (2020-07-29)

83.33

29/07/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ก.ค. 63) 1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 10 เรื่อง 2. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง 3. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 4. แจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลขอเปิดใช้ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานของ กทม. 5. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมลงในเว็บไซต์ใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/06/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 มิ.ย. 63) 1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง 2. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง 3. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 3 ครั้ง 4. เผยแพร่ผลงานวิชาการ จำนวน 1 เรื่อง 5. ประชุมคณะทำงานฯ จำนวน 1 ครั้ง 6. ดำเนินการย้ายข้อมูลจากเว็บไซต์เดิมไปเว็บไซต์ใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 66.66 (2020-05-26)

66.66

26/5/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 พ.ค. 63) 1. เผยแพร่ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง 2. เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 7 เรื่อง 3. ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.33 (2020-04-28)

58.33

28/4/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 30 เม.ย.63) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 5 เรื่อง - เผยแพร่ข่าว/กิจกรรม จำนวน 2 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) - ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลตาม ITA พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 มี.ค.63) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 4 เรื่อง - ประกาศผลการสอบและคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 เรื่อง - ผลงานทางวิชาการของข้าราชการในหน่วยงาน จำนวน 3 ราย - ปฏิทินกิจกรรม จำนวน 2 ครั้ง(15วันต่อ 1 ครั้ง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.66 (2020-02-26)

41.66

26/2/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 29 ก.พ.63) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 1 เรื่อง - ประกาศรับสมัครและคัดเลือเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ข่าวและภาพกิจกรรม 1 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำวน 2 ครั้ง - ข้อมูลด้านแผนของ สวพ. 6 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 33.33 (2020-01-27)

33.33

27/1/2563 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ม.ค.63) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ประกาศรับสมัครและคัดเลือเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 ครั้ง - ประกาศโครงการประกวดตั้งชื่อสะพานฯ จำนวน 1 ครั้ง - ข่าวและภาพกิจกรรม 2 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม (15 วัน ต่อ 1 ครั้ง) จำวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (1 - 31 ธ.ค.62) - เผยแพร่ประกาศการประกวดราคา จำนวน 2 เรื่อง - ข่าวและภาพกิจกรรม 6 เรื่อง - ปฏิทินกิจกรรม จำวน 2 ครั้ง - จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปรับปรุงเว็บไซต์ จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.66 (2019-11-29)

16.66

29/11/2562 : ผลการดำเนินงานปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ (ต.ค. - พ.ย. 62) - ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 - ปรับปรุงข้อมูลหน่วยงาน - งานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน - รายงานการศึกษา (6 เรื่อง) - ข่าวและภาพกิจกรรมของสำนักฯ (11 เรื่อง) - ปฏิทินกิจกรรมของสำนักฯ (4 ครั้ง) - ประกาศผลการคัดเลือกบุคคล (3 ราย) - ประกาศขายทอดตลาด/ประกาศ (7 เรื่อง)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.33 (2019-10-30)

8.33

30/10/2562 : 1. แต่งตั้งคณะทำงานควบคุมดูแลเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง 2. ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:การปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง (อย่างน้อย 12 ครั้ง/ปี)
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 18000000-2513

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 18000000-2513

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1800-0825

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **