รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย : 1900-0755

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน ขณะนี้ กปก.ให้ดำเนินการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย/ฝึกอบรม/ฝึกซ้อมส่งข้อมูลให้ สยภ.ภายใน15 พ.ค. 63 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ30

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ดำเนินการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะส่งข้อมูลให้สยภ.ภายใน 15 พ.ค. 2563 ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 รวบรวมข้อมูลให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชน จำนวน 39 ชุมชน ที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 จึงปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิมร้อยละ 100(39 ชุมชน) เป็นร้อยละ30(12 ชุมชน) ผลการดำเนินการ กปก.1-6 ดำเนินการได้ 31 ชุมชน ซึ่งทั้ง 31 ชุมชน มีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย ผลการดำเนินการคิดเป็น ร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึงไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า - มีแผนเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัย หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน เป็นการให้ชุมชนเกิดความตระหนัก (Public Awareness) และมีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ จำนวนชุมชนเป้าหมายที่มีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย หารด้วยจำนวนชุมชนแออัดที่ผ่านการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย (จำนวน 39 ชุมชน) คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- มีการจัดเก็บข้อมูล ชุมชนเป้าหมาย ซึ่งหมายถึง ชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ที่จะเกิดอัคคีภัยจากการประเมินและจัดระดับความเสี่ยง จำนวน 22 ชุมชน ที่มีค่าประเมินความเสี่ยงมากกว่า 1 (จากจำนวน 152 ชุมชนที่มีการประเมินและจัดระดับความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มาดำเนินการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในปี 2562

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)