ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน (กปก.1 - 6) : 19000000-2781

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกิตติ สุคนธนิตย์ 02 279 7302

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึงไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า - หน่วยงาน มีแผนเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัย หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน เป็นการให้ชุมชนเกิดความตระหนัก (Public Awareness) และมีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อเตรียมความพร้อมมือกับรับอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด - เป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย ได้มีแผนการดำเนินการป้องมิให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น - เป้าหมายร้อยละ 100 (ชุมชนเป้าหมาย 39 ชุมชน) - ปรับลดค่าเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป้าหมายใหม่ร้อยละ 30 (12 ชุมชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว เนื่องจาก ปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิม ร้อยละ 100 (39 ชุมชน) เป็น ร้อยละ 30 (12 ชุมชน) ผลการดำเนินการกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน (กปก.1 - 6) ดำเนินการได้ 31 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-21)

70.00

21/8/2563 : กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ส่งข้อมูลชุมชนที่มีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย ให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย รวมทั้งสิ้น จำนวน 11 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-20)

65.00

20/7/2563 :สถานีดับเพลิงและกู้ภัยส่งข้อมูลให้ กปก. เพื่อรวบรวมส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัยต่อไป ดังนี้ กปก.1 จำนวน 2 ชุมชน กปก.2 จำนวน 5 ชุมชน กปก.3 จำนวน - ชุมชน กปก.4 จำนวน 6 ชุมชน กปก.5 จำนวน 4 ชุมชน กปก.6 จำนวน 1 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 18 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-19)

60.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างทำข้อมูลต่างๆ รวบรวมส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-21)

60.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างทำข้อมูลต่างๆ รวบรวมส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-21)

55.00

21/4/2563 : จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการ เพราะอยู่ในช่วงระหว่างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยลงพื้นที่ และจัดทำข้อมูลต่างๆ รวบรวมส่งให้สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :อาจจะต้องขอข้อมูลจากกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 ว่าดำเนินการไปจำนวนเท่าใด และคงเหลือจำนวนเท่าใด มีปัญหา อุปสรรคหรือไม่ ต่อไป

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-20)

50.00

20/3/2563 : :อยู่ระหว่างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ดำเนินการเก็บข้อมูลการจากแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยงซึ่งจะส่งข้อมูลให้สยภ.ภายใน 15 พ.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-18)

50.00

18/2/2563 :อยู่ระหว่างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ดำเนินเก็บข้อมูลการจากแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-16)

40.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ดำเนินเก็บข้อมูลการจากแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างให้สถานีดับเพลิงจัดเตรียมข้อมูลและออกปฏิบัติหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : สยภ.มีหนังสือ ที่ กท 1802/1135 ลว 8 พ.ย. 62 เวียนแจ้ง กปก.1-6 ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ/กิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ/กิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2781

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2781

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0755

ตัวชี้วัด : 5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **