ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน (กปก.1 - 6) : 19000000-2781

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

40.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 40.00

นายกิตติ สุคนธนิตย์ 02 279 7302

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อัคคีภัย หมายถึง ภัยที่เกิดจากไฟ ไฟไหม้ ในที่นี้ไม่รวมถึงไฟไหม้จากการวางเพลิง ไฟป่า หรือไฟไหม้จากการเผาหญ้า - หน่วยงาน มีแผนเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัย หมายถึง แผนการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน เป็นการให้ชุมชนเกิดความตระหนัก (Public Awareness) และมีส่วนร่วม (Participation) ในการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัย โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูง ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงจากอัคคีภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและบูรณาการระหว่างสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - เพื่อเตรียมความพร้อมมือกับรับอัคคีภัย ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด - เป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดตั้งอาสาสมัคร เพื่อเฝ้าระวัง และมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของตน

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อให้ชุมชนแออัดที่มีความเสี่ยงด้านการเกิดอัคคีภัย ได้มีแผนการดำเนินการป้องมิให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น - เป้าหมายร้อยละ 100 (ชุมชนเป้าหมาย 39 ชุมชน)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-16)

40.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างสถานีดับเพลิงและกู้ภัย ดำเนินเก็บข้อมูลการจากแบบสอบถามการประเมินความเสี่ยง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างให้สถานีดับเพลิงจัดเตรียมข้อมูลและออกปฏิบัติหน้าที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-19)

20.00

19/11/2562 : สยภ.มีหนังสือ ที่ กท 1802/1135 ลว 8 พ.ย. 62 เวียนแจ้ง กปก.1-6 ดำเนินการให้ความรู้ด้านการป้องกันและการเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยให้กับชุมชนที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงพร้อมกับแนวทางการจัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัยของชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ/กิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปผลโครงการ/กิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2781

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2781

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0755

ตัวชี้วัด : 5.ร้อยละความสำเร็จของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการประเมินว่ามีความเสี่ยงสูงจากอัคคีภัยมีแผนเตรียมความพร้อมรับมืออัคคีภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **