รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง : 1900-0756

ค่าเป้าหมาย ชุมชน : 140.0000

ผลงานที่ทำได้ ชุมชน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดชุมชนเป้าหมาย ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 15

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ความรู้ด้านสาธารณภัยเบื้องต้น หมายถึง การให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ และมีความสามารถในการรับมือกับภัยประเภทต่างๆ ในชุมชนด้วยตนเองในเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง - ผู้ให้ความรู้ หมายถึง เจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการดับเพลิง ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ นับจำนวนชุมชนที่กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัยออกให้ความรู้ด้านสาธารณภัยให้กับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ (ผลรวมของการออกให้ความรู้ของ กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1-6 รวมจำนวน 140 ชุมชน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- มีการจัดเก็บข้อมูล จากชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ซึ่งชุมชน หมายถึง ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานครในพื้นที่รับผิดชอบของแต่ละกองปฏิบัติการดับเพลิง - แหล่งข้อมูลชุมชนมาจากการสำรวจของเจ้าหน้าที่ และการออกให้ความรู้แก่ประชาชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด