ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน : 19000000-2786

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชวันธร เรืองอุดมทรัพย์ 02-354 6846

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ และมีความสามารถในการรับมือกับภัยประเภทต่างๆ ในชุมชนด้วยตนเองในเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในเบื้องต้น

19050000/19050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการดับเพลิง ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ - เป้าหมาย 24 ชุมชน/1 กปก. รวมจำนวน 144 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 135 ชุมชน / 22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 จำนวน 29 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 จำนวน 26 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 จำนวน 9 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 จำนวน 22 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 24 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 จำนวน 25 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 135 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 71.67 (2020-08-21)

71.67

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 จำนวน 17 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 จำนวน 14 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 จำนวน 15 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 จำนวน 8 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 จำนวน 15 ชุมชน กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 จำนวน 17 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 86 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.14 (2020-07-20)

62.14

20/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 1 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง จำนวน 3 ชุมชน 1.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา 1.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช 1.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท จำนวน 9 ชุมชน 2.1 ชุมชนริมทางรถไฟหลังโรงพยาบาลเดชา 2.2 ชุมชนโค้งรถไฟยมราช 2.3 ชุมชนซอยแดงบุหงา 2.4 ชุมชนซอยสุเหร่า (เพชรบุรี 7) 2.5 ชุมชนสระแก้ว 2.6 ชุมชนมั่นสิน 2.7 ชุมชนนิคมมักกะสัน 2.8 ชุมชนหลังกรมทางหลวง 2.9 ชุมชนริมทางรถไฟมักกะสัน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสามเสน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดุสิต จำนวน 1 ชุมชน 4.1 ชุมชนอุทัยรัตน์ 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสวนมะลิ จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนอิสรานุภาพ 5.2 ชุมชนมัสยิดมหานาค 5.3 ชุมชนคลองโอ่งอ่าง 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยห้วยขวาง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชน เท่ากับ 66.67% ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 16 ชุมชน เท่ากับ 160% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 2 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยถนนจันทร์ จำนวน 3 ชุมชน 1.1 ชุมชนบัวหลวง 1.2 ชุมชนปรีชา 1 1.3 ชุมชนร่วมพัฒนาช่องนนทรี 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง จำนวน 3 ชุมชน 2.1 ชุมชนวัดใต้ 2.2 ชุมชนหน้าวัดบุญรอดธรรมาราม 2.3 ชุมชนศาลาลอย 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตย จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งมหาเมฆ จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนคลองขวาง 4.2 ชุมชนวัดช่องลม 4.3 ชุมชนบ้านมั่นคงสวนพลู 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบรรทัดทอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบ่อนไก่ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนบางอุทิศ 7.2 ชุมชนร่วมพัฒนาวรพจน์ 1 7.3 ชุมชนบุญประทานพร 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางรัก จำนวน 3 ชุมชน 8.1 ชุมชนหลังวัด 8.2 ชุมชนหลังวัดแก้วแจ่มฟ้า 8.3 ชุมชนไวตี สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 62.5% ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 15 ชุมชน เท่ากับ 150% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 3 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางซ่อน จำนวน 5 ชุมชน 1.1 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา 1.2 ชุมชนสุดซอยสมถวิล 1.3 ชุมชนสวนรื่น 1.4 ชุมชนบ้านสามเรือน 1.5 ชุมชนสมบุญดี 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดยาว จำนวน 11 ชุมชน 2.1 ชุมชนท่าอากาศยานด้านใต้ 2.2 ชุมชนวัดดอนเมืองด้านเหนือ 2.3 ชุมชนพรมสัมฤทธิ์ 2.4 ชุมชนร่วมพัฒนา 1 2.5 ชุมชนประชากร 3 2.6 ชุมชนประชากร 4 2.7 ชุมชนตลาดบางเขน 2.8 ชุมชนหลังแฟลตร่วมพัฒนา 2.9 ชุมชนอยู่ดีมีสุขร่วมใจ 2.10 ชุมชนตลาดหลักสี่ 2.11 ชุมชนเปรมสุขสันต์ 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางเขน จำนวน 4 ชุมชน 3.1 ชุมชนวัชรปราณี 3.2 ชุมชนร้อยกรอง 3.3 ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ 3.4 ชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางโพ จำนวน 5 ชุมชน 4.1 ชุมชนศรีบุญยืน 4.2 ชุมชนทอผ้า 4.3 ชุมชนราชทรัพย์ **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม 4.4 ชุมชนบุญเหลือ 1 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม 4.5 ชุมชนบุญเหลือ 2 **อบรม วันที่ 14 สิงหาคม 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดพร้าว จำนวน 4 ชุมชน 5.1 ชุมชนพหลโยธิน 32 5.2 ชุมชนหลัง ว.ค.จันทรเกษม 5.3 ชุมชนพหลโยธิน 34 5.4 ชุมชนหมู่บ้านประสิทธิ์ สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 120.83% ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 29 ชุมชน เท่ากับ 290% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 4 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยลาดกระบัง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหัวหมาก จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยประเวศ จำนวน 4 ชุมชน 4.1 ชุมชนริมคลองประเวศ (ฝั่งเหนือ) 4.2 ชุมชนโมราวรรณ 2 4.3 ชุมชนปากคลองสองห้อง 4.4 ชุมชนเกาะมุสลิม สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 16.67% ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 4 ชุมชน เท่ากับ 40% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 5 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยดาวคะนอง จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลาดพลู จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรี จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยปากคลองสาน จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนวัดสุทธาราม 4.2 ชุมชนแยกถนนเชียงใหม่ 4.3 ชุมชนโรงเรียนมิตรผลพณิชยการ 5. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบวรมงคล จำนวน 3 ชุมชน 5.1 ชุมชนวัดบวรมงคล 5.2 ชุมชนสะพานไม้ 5.3 ชุมชนวัดคฤหบดี 6. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนนนท์ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 7. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ จำนวน 3 ชุมชน 7.1 ชุมชนคลองมะนาว 7.2 ชุมชนคลองบางพระครู 7.3 ชุมชนบ้านมั่นคงฟ้าใหม่ 8. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยตลิ่งชัน จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 37.5% ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 9 ชุมชน เท่ากับ 90% กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย 6 1. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางแค จำนวน 11 ชุมชน 1.1 ชุมชนกระถินทอง 1.2 ชุมชนนครแสงเพชร 1.3 ชุมชนเพชรเกษม 56 1.4 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 2 1.5 ชุมชนร่วมใจริมคลอง 1.6 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 1 1.7 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 4 1.8 ชุมชนหลังโรงเรียนสากลศึกษา 1.9 ชุมชนเพชรเกษม 58 1.10 ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐาราม เขต 3 1.11 ชุมชนหลังหิรัญ 2. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียน จำนวน 1 ชุมชน 2.1 ชุมชนวัดกำแพง **อบรมแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสาร 3. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทุ่งครุ จำนวน 0 ชุมชน -ยังไม่มีการรายงาน 4. สถานีดับเพลิงและกู้ภัยหนองแขม จำนวน 3 ชุมชน 4.1 ชุมชนข้างกองขยะหนองแขม 4.2 ชุมชนบุญส่ง 4.3 ชุมชนพุดตาน สรุป ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน (24 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 58.33% ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน (10 ชุมชน) ดำเนินการแล้ว 14 ชุมชน เท่ากับ 140% สรุปในภาพรวม ค่าเป้าหมายเดิม 140 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 87 ชุมชน เท่ากับ 62.14% ค่าเป้าหมายใหม่ 56 ชุมชน ดำเนินการแล้ว 87 ชุมชน เท่ากับ 155%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-06-22)

40.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กอง 1 อบรมเสร็จสิ้น 13 ชุมชน กอง 2 อบรมเสร็จสิ้น 12 ชุมชน กอง 3 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน กอง 4 อบรมเสร็จสิ้น 13 ชุมชน กอง 5 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน กอง 6 อบรมเสร็จสิ้น 15 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 83 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-05-21)

35.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... กอง 1 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 2 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 3 อบรมเสร็จสิ้น 4 ชุมชน กอง 4 อบรมเสร็จสิ้น 7 ชุมชน กอง 5 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 6 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 31 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-21)

35.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.. กอง 1 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 2 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 3 อบรมเสร็จสิ้น 4 ชุมชน กอง 4 อบรมเสร็จสิ้น 7 ชุมชน กอง 5 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 6 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 31 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-20)

30.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กอง 1 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน กอง 2 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 3 อบรมเสร็จสิ้น 4 ชุมชน กอง 4 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน กอง 5 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน กอง 6 อบรมเสร็จสิ้น 2 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 20 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : กอง 1 อบรมแล้วเสร็จ 1 ชุมชน/กอง 2 อบรมแล้วเสร็จ 5 ชุมชน /กอง 3 อบรมแล้วเสร็จ 4 ชุมชน/กอง 5 อบรมแล้วเสร็จ 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดชุมชนเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการวางแผน และจัดหาข้อมูลชุมชน เพื่อดำเนินการประสานและวางแผนการจัดฝึกอบรม (กปก.ละ 24 ชุมชน รวม 144 ชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานเขตหรือประธานชุมชน คิดเป็นร้อยละ 20
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการฝึกอบรม/เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่
:0%
เริ่มต้น :2020-01-10 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-10 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2786

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2786

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0756

ตัวชี้วัด : 6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

ค่าเป้าหมาย ชุมชน : 140

ผลงานที่ทำได้ ชุมชน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **