ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชุมชน : 19000000-2786

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายวิชนุ ดวงลิดี 02-354 6846

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล เป็นการให้ความรู้เรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับรู้ และมีความสามารถในการรับมือกับภัยประเภทต่างๆ ในชุมชนด้วยตนเองในเบื้องต้น ก่อนเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปถึง เป็นการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินของตนเองในเบื้องต้น

19050000/19050000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่จากกองปฏิบัติการดับเพลิง ทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเบื้องต้นแก่ประชาชน ชุมชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนมีความรู้ในเบื้องต้น และสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ - เป้าหมาย 24 ชุมชน/1 กปก. รวมจำนวน 144 ชุมชน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-20)

30.00

20/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กอง 1 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน กอง 2 อบรมเสร็จสิ้น 5 ชุมชน กอง 3 อบรมเสร็จสิ้น 4 ชุมชน กอง 4 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน กอง 5 อบรมเสร็จสิ้น 3 ชุมชน กอง 6 อบรมเสร็จสิ้น 2 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 20 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : กอง 1 อบรมแล้วเสร็จ 1 ชุมชน/กอง 2 อบรมแล้วเสร็จ 5 ชุมชน /กอง 3 อบรมแล้วเสร็จ 4 ชุมชน/กอง 5 อบรมแล้วเสร็จ 3 ชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-21)

20.00

21/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดชุมชนเป้าหมาย

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-22)

10.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมการวางแผน และจัดหาข้อมูลชุมชน เพื่อดำเนินการประสานและวางแผนการจัดฝึกอบรม (กปก.ละ 24 ชุมชน รวม 144 ชุมชน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ประสานสำนักงานเขตหรือประธานชุมชน คิดเป็นร้อยละ 20
:0%
เริ่มต้น :01/12/2019
สิ้นสุด :30/05/2020
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการฝึกอบรม/เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่
:0%
เริ่มต้น :10/01/2020
สิ้นสุด :30/07/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2786

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2786

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0756

ตัวชี้วัด : 6.จำนวนชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมความรู้ด้านสาธารณภัยในพื้นที่ความรับผิดชอบของสถานีดับเพลิง

ค่าเป้าหมาย ชุมชน : 140.0000

ผลงานที่ทำได้ ชุมชน : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ชุมชน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **