รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย : 1900-0757

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม อาคาร หมายถึง อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบกิจการ รวมถึงท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ - การตรวจสอบ หมายถึง เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ตามแผนการตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงของสำนักงานเขตในพื้นที่ โดยสำนักงานเขตมีหนังสือขอความร่วมมือให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ จำนวนสำนักงานเขตที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบอาคารด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- โดยสำนักงานเขตมีหนังสือขอความร่วมมือให้จัดเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคาร หรือผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคาร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานเอกชน - อาคารที่เจ้าของอาคารขอความร่วมมือให้ไปตรวจสอบ ระบบความปลอดภัยจากอัคคีภัย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด