ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน : 19000000-2785

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวนันท์นภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบกิจการ รวมถึงท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ต้องได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ตามแผนการตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงของสำนักงานเขตในพื้นที่ - เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับอาคารที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป ให้มีระบบการป้องกันที่ถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยกับอาคารที่ชุมชนให้มีความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ได้รับการตรวจสอบลดความเสี่ยงและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น - เป้าหมาย 1 ครั้ง/1 สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 :สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 35 สำนักงานเขต และดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบตามแผน 12 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักงานเขตส่วนใหญ่ขอเลื่อนแผนการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักงานเขตส่วนใหญ่ขอเลื่อนแผนการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 30 แห่ง และดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบตามแผน 8 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-16)

20.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่าง สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 20 แห่ง ได้แก่ สนข.คลองสาน สนข.คันนายาว สนข.จอมทอง สนข.ดินแดง สนข.ตลิ่งชัน สนข.ทวีวัฒนา สนข.บางนา สนข.บาง บอน สนข.บางพลัด สนข.ป้อมปราบฯ สนข.เขตพญาไท สนข.พระนคร สนข.พระโขนง สนข.ภาษีเจริญ สนข.วัฒนา สนข.สะพานสูง สนข.สัมพันธวงศ์ สนข.สวนหลวง สนข.หนองแขม สนข.หลักสี่ สนข.ห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : จัดทำหนังสือประสานให้สำนังานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ2563 ตามหนังสือ ที่ กท 1802/884 ลงวันที่ 9 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานให้สำนักงานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:.ประสานสำนักงานเขตให้จัดทำแผนการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/12/2019
ขั้นตอน 2
:สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบของ 50 สำนักงานเขต
:0%
เริ่มต้น :30/12/2019
สิ้นสุด :15/01/2020
ขั้นตอน 3
:กองวิชาการและแผนงาน จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบของ 50 สำนักงานเขต
:0%
เริ่มต้น :15/01/2020
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 4
:สำนักงานเขตจัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคาร โดยจัดส่งรายงานเป็นประจำทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :16/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 5
:กองวิชาการและแผนงานรวบรวมข้อมูลผลการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคาร
:0%
เริ่มต้น :17/10/2019
สิ้นสุด :30/09/2020
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบด้านด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :01/09/2020
สิ้นสุด :30/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2785

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2785

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0757

ตัวชี้วัด : 7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **