ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการร่วมตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชน : 19000000-2785

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนันท์นภัส ใจกล้า 02-279 7301-5 ต่อ 112

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล อาคารที่ใช้ประโยชน์ในการชุมนุมได้โดยทั่วไป เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม หอสมุด โรงพยาบาล สถานศึกษา สนามกีฬา ห้างสรรพสินค้า สถานประกอบกิจการ รวมถึงท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีจอดรถ ต้องได้รับการตรวจสอบด้านความปลอดภัย

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยของอาคารที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัย ตามแผนการตรวจสอบอาคารที่มีความเสี่ยงของสำนักงานเขตในพื้นที่ - เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับอาคารที่ใช้ประโยชน์ทั่วไป ให้มีระบบการป้องกันที่ถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยกับอาคารที่ชุมชนให้มีความปลอดภัย อุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ได้รับการตรวจสอบลดความเสี่ยงและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น - เป้าหมาย ร้อยละ100 (50 สำนักงานเขต) -ปรับลดค่าเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าเป้าหมายจาก 50 สำนักงานเขต เป็น 35 สำนักงานเขต (ร้อยละ 70)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

2020-9-21 : ได้ตรวจสอบอาคารด้านมาตรการความปลอดภัยไปแล้ว 35 เขต อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารให้ครบถ้วน และจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา เป็นไปตามการปรับลดค่าเป้าหมายจากเดิม ร้อยละ 100 เป็น ร้อยละ 70 (35 สำนักงานเขต) ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-21)

70.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-16)

60.00

16/7/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารของหน่วยงานภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 29 สำนักงานเขต ประกอบด้วย 1.สนข.คลองสาน 2.สนข.คลองสามวา 3.สนข.คันนายาว 4.สนข.จอมทอง 4.สนข.ดอนเมือง 5.สนข.ดินแดง 6.สนข.ดินแดง 7.สนข.ทวีวัฒนา 8.สนข.ทุ่งครุ 9.สนข.บางขุนเทียน 10.สนข.บางเขน 11.สนข.บางซื่อ 12.สนข.บางนา 13.สนข.บางบอน 14.สนข.บางพลัด 15.สนข.บางรัก 16.สนข.บึงกลุ่ม 17.สนข.พญาไท 18.สนข.พระนคร 19.สนข.พระโขนง 20.สนข.ภาษีเจริญ 21.สนข.มีนบุรี 22.สนข.ยานนาวา 23.สนข.ราษฏร์บูรณะ 24.สนข.ลาดพร้าว 25.สนข.วัฒนา 26.สนข.สะพานสูง 27.สนข.สายไหม 28.สนข.หนองแขม 29.สนข.ห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-19)

50.00

19/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัยตามที่ร้องขอ ได้แก่ เขตวัฒนา จำนวน 3 อาคาร เขตพระโขนง จำนวน 2 อาคาร รวม 5 อาคาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-21)

45.00

21/5/2563 : อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 27 สำนักงานเขต ได้แก่ สนข.คลองสาน สนข.คลองสามวา สนข.คันนายาว สนข.จอมทอง สนข.ดอนเมือง สนข.ดินแดง ทวีวัฒนา สนข.ทุ่งครุ สนข.บางขุนเทียน สนข.บางเขน สนข.บางซื่อ สนข.บางบอน สนข.บางรัก สนข.บึงกุ่ม สนข.พญาไท สนข.พระนคร สนข.พระโขนง สนข.ภาษีเจริญ สนข.มีนบุรี สนข.ยานนาวา สนข.ราษฏร์บูรณะ สนข.ลาดพร้าว สนข.วัฒนา สนข.สะพานสูง สนข.สายไหม สนข.หนองแขม สนข.ห้วยขว้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-21)

40.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 27 สำนักงานเขต และจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบ ทำให้ทางสำนักงานเขตจะดำเนินการปรับแผนตรวจอาคารในครั้งต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :-ประสานให้สำนักงานเขตปรับแผนการตรวจอาคารหลังจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง หรือเข้าสู่สภาวะปกติ โดยสำนักงานเขตอาจจะปรับลดจำนวนอาคารที่ตรวจสอบ หรือเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่สำหรับตรวจสอบอาคารให้ครบตามแผนเดิม -จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจสอบอาคารตามแผนของสำนักงานเขต ภายหลังสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลดลง หรือเข้าสู่สภาวะปกติ

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-23)

35.00

23/3/2563 :สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 35 สำนักงานเขต และดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบตามแผน 12 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักงานเขตส่วนใหญ่ขอเลื่อนแผนการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

** อุปสรรคของโครงการ :เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้สำนักงานเขตส่วนใหญ่ขอเลื่อนแผนการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-21)

30.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างสำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 30 แห่ง และดำเนินการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบตามแผน 8 สำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-16)

20.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่าง สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบมาแล้ว 20 แห่ง ได้แก่ สนข.คลองสาน สนข.คันนายาว สนข.จอมทอง สนข.ดินแดง สนข.ตลิ่งชัน สนข.ทวีวัฒนา สนข.บางนา สนข.บาง บอน สนข.บางพลัด สนข.ป้อมปราบฯ สนข.เขตพญาไท สนข.พระนคร สนข.พระโขนง สนข.ภาษีเจริญ สนข.วัฒนา สนข.สะพานสูง สนข.สัมพันธวงศ์ สนข.สวนหลวง สนข.หนองแขม สนข.หลักสี่ สนข.ห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-17)

15.00

17/12/2562 : จัดทำหนังสือประสานให้สำนังานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ2563 ตามหนังสือ ที่ กท 1802/884 ลงวันที่ 9 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-19)

10.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือประสานให้สำนักงานเขตจัดทำแผนการตรวจอาคารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:.ประสานสำนักงานเขตให้จัดทำแผนการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำนักงานเขตจัดส่งแผนปฏิบัติการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบของ 50 สำนักงานเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-12-30
สิ้นสุด :2019-12-30
ขั้นตอน 3
:กองวิชาการและแผนงาน จัดเจ้าหน้าที่ร่วมตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่รับผิดชอบของ 50 สำนักงานเขต
:0%
เริ่มต้น :2020-01-15
สิ้นสุด :2020-01-15
ขั้นตอน 4
:สำนักงานเขตจัดทำรายงานผลการตรวจสอบด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคาร โดยจัดส่งรายงานเป็นประจำทุกเดือน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-16
สิ้นสุด :2019-10-16
ขั้นตอน 5
:กองวิชาการและแผนงานรวบรวมข้อมูลผลการตรวจด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-17
สิ้นสุด :2019-10-17
ขั้นตอน 6
:จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบด้านด้านมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสำหรับอาคารในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2785

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2785

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0757

ตัวชี้วัด : 7.จำนวนครั้งของการร่วมตรวจสอบอาคาร สถานประกอบการต่างๆ เพื่อสร้างความปลอดภัยจากอัคคีภัย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **