รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

10.ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ : 1900-0759

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ดำเนินการฝึกอบรม เป็น 2 กิจกรรม,กิจกรรมที่ 1 อบรม จำนวน 10 รุ่น ขณะนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมในกิจกรรมที่1และ2 ได้แล้วเสร็จทั้งหมด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจ ผลการดำเนินการคิดเป็นร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้ และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด ผลการดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถภาพทางด้านจิตใจ หมายถึงผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถภาพทางด้านจิตใจ มีการพัฒนาจิตใจพร้อมเผชิญเหตุและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์ต่างๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพ คูณ 100 หารด้วยผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (โดยวัดจากการประเมินสมรรถภาพด้านจิตใจหลังการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- จัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมโครงการประเมินสมรรถภาพทั้งหมด ที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม - เก็บข้อมูลจากการประเมินผลสมรรถภาพทางจิตใจ (ประเมินโดยนักจิตวิทยา สำนักอนามัย)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด