ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร : 19000000-2766

สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายเสงี่ยม ล้ำเลิศ 02-279 7301 - 5 ต่อ 306

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - สมรรถภาพทางด้านจิตใจ หมายถึงผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถภาพทางด้านจิตใจ มีการพัฒนาจิตใจพร้อมเผชิญเหตุและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์ต่างๆ

19020000/19020000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการประเมินสมรรถภาพทางด้านจิตใจ มีการพัฒนาจิตใจพร้อมเผชิญเหตุและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์ต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อเป็นการทดสอบสภาพจิตใจของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ - ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-19)

100.00

19/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว และรายงานปลัดกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-02-18)

80.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขอนุมัติ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยงดเว้นการดำเนินการกิจกรรมที่ 2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 1,511 คน ผ่านการประเมินฯทั้งหมด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-01-16)

70.00

16/1/2563 : ขณะนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 1 และ 2 ได้แล้วเสร็จทั้งหมด ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและ รายงานปลัดกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-16)

50.00

16/12/2562 : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร -โครงการดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว วันที่ 27 พฤศจิกายน 62 ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด -การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายอยู่ระหว่างสรุปผล -การทดสอบสมรรถภาพทางจิตใจอยู่ระหว่างรอผลสรุปจากสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-19)

45.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการฝึกอบรมตรามกำหนดการทั้งหมด จำนวน 10 รุ่น ขณะนี้ได้ดำเนินการฝึกอบรมในกิจกรรมที่ 1 ไปแล้ว จำนวน 4 รุ่น และกำลังจะดำเนินการในรุ่นที่ 5 วันที่ 18 พ.ย. 62 ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้งหมดในวันที่ 27 พ.ย. 62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงบประมาณ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดตารางฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดตารางฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายชื่อข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายชื่อข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดต่อประสานงานสถานที่ฝึกอบรมและวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ติดต่อประสานงานสถานที่ฝึกอบรมและวิทยากร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงินและจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการรับ-ส่งเงินและเก็บรักษาเงินและจัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:แจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 7
:แจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครเข้ารับการฝึกอบรม
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนดการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 8
:ดำเนินการฝึกอบรมตามกำหนดการ
:0%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืมราชการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:จัดทำฎีกาชดใช้เงินยืมราชการ
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 10
:ติดตามประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 10
:ติดตามประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 19000000-2766

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 19000000-2766

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 1900-0759

ตัวชี้วัด : 10.ร้อยละของผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยผ่านเกณฑ์การประเมินสมรรถภาพทางจิตใจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
50.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **